حسابداری مدارک ناقص
حسابداری مدارک ناقص

حسابداری مدارک ناقص ، حسابداری که استخدام می شود موظف است تمام محاسبات را انجام دهد و مسؤلیت درست یا اشتباه بودن آن ها هم در دست خود فرد است . در جامعه ما حسابداری یک شغل معرفی شده است ولی در واقع هنر کسب درآمد است آن هم در بازاری که همه به دنبال کسب سود هستند.

اینکه به چه طریقی از یک سری اعداد و ارقام خشک و نامفهوم به درآمد و سود دست یابیم هنرنمایی یک حسابدار را می رساند. مهارت و تخصص یک حسابدارزمانی نمایان می شود که از بین اطلاعات گم یک حسابداری شفاف طراحی کند. حسابداری که بتواند سختی سردرگمی های وارد شده به سیستم حسابداری را تحمل کند و با صبر و دقت بالا اسناد و اعداد درهم ریخته را سامان بخشد قطعا بعد از گذشتن از این مسیر سخت به موفقیت دست خواهد یافت.

مدارک ناقص دو حالت دارد


یا مدارکیست که نقص اطلاعاتی دارد یعنی معتبر و قابل اتکا نیست که در مباحث مالیاتی و رسیدگی دفاتر اگر این مدارک وجود داشته باشد دفاتر رد خواهد شد. یعنی حسابدار موظف است که مدارک و اسناد مثبته را بررسی و اگر مورد تایید و قابل اعتماد نیست رد کند. مثلا صورت حساب خرید و فروشی که بعد از اعمال ارزش افزوده تخفیف آن محاسبه شده است قابلیت اتکا ندارد ویا فاکتورهایی که به دلیل عدم وجود مهر و امضا ازان ها به عنوان مدارک معتبر نگهداری کرد. مدارک ناقص جنبه دیگری هم دارد و ان کنار هم چیدن مدارک ناقصی است که برای ثبت اسناد حسابداری لازم است.

تهیه و تنظیم ترازنامه از روی مدارک ناقص


واحدهای تجاری که برای ثبت فعالیت های خود از سیستم یک طرفه استفاده می کنند، برخی از اطلاعات اساسی مانند دریافت های نقدی، چک های صادرشده، مبالغ قابل دریافت از بدهکاران و مبالغ قابل پرداخت به بستانکاران را در دفاتر ثبت می نمایند. بنابراین با استفاده از اطلاعات مزبور و سایر منابع اطلاعاتی می توان تراز نامه این گونه واحد های تجاری را در هر تاریخی تهیه نمود.

نتیجه گیری :


حسابداری که استخدام می شود موظف است تمام محاسبات را انجام دهد و مسؤلیت درست یا اشتباه بودن آن ها هم در دست خود فرد است . در جامعه ما حسابداری یک شغل معرفی شده است ولی در واقع هنر کسب درآمد است آن هم در بازاری که همه به دنبال کسب سود هستند.