تعریف سرمایه‌گذاری
تعریف سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری به معنای هوشمندانه‌تر کار کردن است، نه سخت‌تر کار کردن. ما در شغل‌هایمان سخت کار میکنیم، خواه برای یک شرکت باشد و خواه برای کسب و کاری که خودمان راه‌اندازی کرده‌ایم.

تعریف سرمایه‌گذاری

تعریف سرمایه‌گذاری

نوعی دارایی است که واحد اقتصادی برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری میکند. منظور از منافع اقتصادی سود سهام، سود تضمین شده، افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، اجاره یا مزایای ناشی از مناسبات تجاری میباشد.

طبقه‌بندی انواع سرمایهگذاریها

سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت

اگر سرمایه‌گذاری انجام شده توسط یک شرکت به منظور نگهداری برای مدت طولانی نباشد، به این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گفته میشود. سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت دارای ویژگیهای زیر هستند:

دسترسی آنی به وجوه نقد در هنگام نیاز

تأمین حداکثر سود ممکن از آن قسمت از وجوه نقدی که در کوتاه مدت مورد نیاز نیست

به حداقل رساندن احتمال زیان ناشی از افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید پول

سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

اگر سرمایه‌گذاری یک شرکت به قصد نگهداری برای مدت طولانی انجام گیرد به طوری که شرایط زیر برای آن وجود داشته باشد به این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بلند مدت اطلاق میشود. این شرایط عبارت‌اند از:

سرمایه‌گذاریهایی که برای اعمال نفوذ و کنترل سیاست‌های مالی و عملیاتی در واحد سرمایه‌پذیر انجام میشود.

سرمایه‌گذاریهایی که برای حفظ و گسترش فعالیتها و روابط تجاری انجام میشود.

سرمایه‌گذاریهایی که نمیتوان آنها را واگذار کرد یا واگذاری آنها نتایج قابل توجهی برای واحد اقتصادی سرمایه‌گذار دارد.

سرمایه‌گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف از آن کسب درآمد یا رشد سرمایه میباشد.

اگر سرمایه‌گذار بتواند یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب نماید یا اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری شرکت سرمایه‌پذیر را داشته باشد، در این صورت دارای نفوذ در شرکت سرمایه‌پذیر است. معمولا هنگامی که سرمایه‌گذار حداقل 20 درصد از قدرت رأی در واحد سرمایه‌پذیر را داشته باشد، دارای نفوذ در شرکت سرمایه‌پذیر است. چنانچه سرمایهگذار بتواند اکثریت اعضای هیئت مدیره را انتخاب نماید یا توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی شرکت سرمایه‌پذیر را داشته باشد، در این صورت دارای کنترل بر شرکت سرمایه‌پذیر است. معمولا وقتی که سرمایهگذار حداقل 50 درصد از قدرت رأی در واحد سرمایه‌پذیر را داشته باشد، دارای کنترل در شرکت سرمایه‌پذیر است.

حسابداری تحصیل سرمایه گذاریها

هر نوع سرمایهگذاری (چه کوتاه مدت و چه بلند مدت) در تاریخ تحصیل به بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. بهای تمام شده سرمایهگذاری عبارت است از بهای خرید به اضافه کارمزد کارگزار، حق‌الزحمه مشاور و سایر مخارج مستقیمی که برای تحصیل سرمایهگذاری صرف میشود.

دریافت سود سهام

در طول مدتی که سرمایه‌گذاری در اختیار واحد تجاری است ممکن است سود سهام بابت سرمایهگذاری انجام شده از شرکت سرمایه‌پذیر دریافت شود. درآمد (سود) حاصل از سرمایهگذاری در سهام در هنگام تصویب مجمع عمومی شرکت سرمایه‌پذیر شناسایی میشود. به عبارت دیگر ممکن است این سود به صورت نقدی یا غیرنقدی یا سود سهمی بین صاحبان سهام توزیع گردد که در این صورت در تاریخ تصویب سود می‌بایست درآمد حاصل از سرمایهگذاری در حسابها ثبت شود.

سود سهمی

در برخی مواقع شرکت سرمایه‌پذیر به منظور حفظ نقدینگی به جای پرداخت سود نقدی، اقدام به توزیع سود سهمی (سهام جایزه) بین سهامداران خود مینماید. سود سهمی سودی است که به صورت سهام از محل سود انباشته، صرف سهام و یا اندوخته‌ها (به استثنای اندوخته قانونی) به نسبت تعداد سهام قبل از تصویب سود سهمی بین سهامداران توزیع میگردد. به عبارت دیگر توزیع سود سهمی همان افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا صرف سهام یا اندوخته‌ها است.