بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی ، در مقوله بودجه ریزی عملیاتی ، تمرکز بر وظایف یا فعالیت ها است یغنی بر تحقق اهداف به جای اینکه بر فهرست کارکنان دولت یا مجوز های خرید متمرکز شود.

بیشتر بخوانید بودجه ریزی عملیاتی