حسابداری پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری ، تمامی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی به منظور عملیات عمرانی مانند کشتی سازی، احداث ساختمان، هواپیما سازی، راهسازی را با عقد قرارداد به موسسات و شرکت های پیمانکاری واگذار می کنند.

در عملیات پیمانکاری ارکانی مانند کارفرما، پیمانکار و قرارداد مطرح می شود. حسابداری پیمانکاری بر اساس قوانین پیمانها و مالیاتی قادرند تخصیص درآمدها و هزینه های قراردادها را بررسی نمایند.


حسابداری قراردادهای پیمانکاری


انجام محاسبات دقیق قادر است در سود و زیان یک شرکت پیمانکار تاثیرات زیادی داشته باشد. چنانچه یک سازمانی در پروژه های عمرانی فعالیت داشته باشد باید اسناد هر پروژه برای مراجعات بعدی، نگهداری و بایگانی شوند. در حسابداری پیمانکاری مخارج صرف شده به منظور انجام پروژه باید به صورت دقیق محاسبه می شود. چرا که این محاسبات نشان دهنده سودآور بودن و یا نبودن آن پروژه می باشد.


شیوه های حسابداری پیمانکاری


- حسابداری پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار: در این روش حسابداران صورت سود و زیان یک پروژه را به صورت مرحله ای و با توجه به پیشرفت کار محاسبه می کنند. در این روش میزان سود ناخالص نهایی طبق پیش بینی هزینه های آینده محاسبه می شود. یکی از معایبی که این روش دارد این است که از آنجایی که هزینه های آتی پیش بینی می شوند و در صورت سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرند امکان دارد قیمت ها تغییر کنند که در این حالت محاسبات نهایی با مشکل مواجه می شود.
- حسابداری پیمانکاری پس از تکمیل پروژه: در این شیوه، صورت حساب سود و زیان پس از به اتمام رساندن پروژه محاسبه می شود. در این روش احتیاجی به پیش بینی هزینه های احتمالی نیست و تمامی محاسبات بر اساس مدارک و اسناد موجود انجام می شود. عیبی که بر این روش وارد شده است محاسبه یک جای سود ناخالص، بار مالیاتی فراوانی را برای شرکت خواهد داشت.