هزینه یابی سفارش کار چیست
هزینه یابی سفارش کار چیست

هزینه یابی سفارش کار چیست ؟ ، هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای، دو نوع سیستم محاسبه هزینه در حسابداری مدیریتی هستند.

در این بخش از واژه نامه حسابداری، به بررسی این دو نوع هزینه یابی، مقایسه این دو مدل، هزینه یابی واقعی ( نوعی از هزینه یابی سفارش کار ) و هزینه یابی معمولی پرداخته می شود. در حسابداری مدیریتی، دو نوع نظام برآورد هزینه برای انتساب قیمت به محصولات یا خدمات ارائه شده توسط شرکت وجود دارد: هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای.
هزینه یابی سفارش کار در موقعیت هایی استفاده می گردد که شرکت کاری سفارشی یا منحصر به فرد برای مشتریان خود انجام داده باشد. با هر مشتری به شکلی متفاوت رفتار شده و محصولات با هدف پاسخگویی به نیازهای فردی به انها ارائه می گردد.

 

مقایسه هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای


به عنوان مثال، شرکت های حقوقی و حسابداری از هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند، چرا که هر مشتری متفاوت و منحصر به فرد است. از سوی دیگر، هزینه یابی مرحله ای از سوی شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که محصولات استانداردتری ارائه می کنند. مهم نیست که مشتری چه کسی باشد، همه محصولاتی با کیفیت مشابه را دریافت می کنند.

 

هزینه یابی واقعی ( نوعی از هزینه یابی سفارش کار)


یکی از روش های هزینه یابی سفارش کار، هزینه یابی واقعی نام دارد. همانند نام خود، هزینه یابی سفارش کار یک نظام برآورد هزینه است که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را تا موضوع هدف، با استفاده از هزینه های واقعی وارده در کار ردیابی می کند.هرچند نظام هزینه یابی واقعی، سیستم بسیار ساده تری دارد، اما در موقعیت های حقیقی زیادی آن را نمی بینیم. از آن جایی که تا مدت ها پس از تکمیل کار، هزینه های واقعی مشخص نمی شوند، امکان تعیین به موقع این هزینه ها وجود ندارد.

 

نتیجه گیری:


هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای، دو نوع سیستم محاسبه هزینه در حسابداری مدیریتی هستند. در این بخش از واژه نامه حسابداری، به بررسی این دو نوع هزینه یابی، مقایسه این دو مدل، هزینه یابی واقعی ( نوعی از هزینه یابی سفارش کار ) و هزینه یابی معمولی پرداخته می شود. هزینه یابی مرحله ای از سوی شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که محصولات استانداردتری ارائه می کنند. یکی از روش های هزینه یابی سفارش کار، هزینه یابی واقعی نام دارد.