سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار
سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار ، اعمال مدیریت صحیح بر مصرف اعتبارات هزینه ای، اختصاصی، تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع مالی، با نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار همکاران سیستم ساده می شود.

همچنین، کنترل مصرف اعتبارات به سوی اهداف تعیین شده و پیش گیری از فزونی هزینه و سایر پرداخت ها بر اعتبارات مصوب تخصیص یافته در تمام سطوح طبقه بندی قانونی به راحتی قابل اعمال است. سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار بر اساس ویژگی های محیطی وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت ها، دانشگاه ها و مؤسسات اموزش دولتی به گونه ای طراحی شده است که ضمن تامین اهداف کلیدی خود، شرایط لازم را برای رهگیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح برآن ها فراهم آورد. در این سیستم اطلاعات بودجه ای به تفکیک ابلاغ بودجه، موافقت نامه، تخصیص اعتبار و درخواست وجه، ابلاغ بودجه به استان ها، تامین اعتبار و پرداخت وجه، قابل ثبت و گزارش گیری است و کنترل های هزینه نسبت به بودجه مصوب، تخصیص اعتبار و وجوه دریافتی انجام می شوند. همچنین، امکان گزارش گیری به تفکیک منابع و مصارف بودجه و صدور سند حسابداری اتوماتیک به تفکیک تمام فعالیت های بودجه ای و مالی سازمان فراهم شده است.

 

منافع و مزایای سیستم کنترل بودجه


_ افزایش کنترل و دقت در عملیات : با کنترل اطلاعات بودجه ای به تفکیک حساب های مستتقل اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای، هم چنین کنترل اعتبارات تامین شده و مقایسه ی آنها با اقلام مندرج در سیستم حسابداری دولتی عملیات به دقت مورد کنترل قرار می گیرند. امکانات کنترلی مناسبی نیز با گزارش های مدیریتی برای ذی حساب فراهم شده است.
_ افزایش قابلیت پیگیری عملیات : ردگیری وضعیت هر یک از اقلام که برای آن اعتبار تامین شده و پی گیری آن ها تا زمان تعیین تکلیف قطعی و اتخاذ تصمیم لازم درمورد مانده ی این قبیل اقلام در نرم افزار امکان پذیر است.
_ تسهیل عملیات : ثبت اتوماتیک تمام اسناد حسابداری برمبنای فعالیت های بودجه ای ثبت شده عملیات را بسیار ساده کرده است. هم چنین، ساختار بودجه به ازای هر سال مالی تفکیک شده و کنترل هم پوشانی سال های مالی اعتبارات هزینه ( در سطح 13 ماه) و تملک دارایی های سرمایه ای ( در سطح 16 ماه ) در نرم افزار انجام می شود.

 

کارد کردهای سیستم کنترل بودجه


_ تعریف سرفصل بودجه به تفکیک مرکز هزینه و پروژه
_ اختصاص سرفصل حساب ها به سر فصل بودجه
_ کنترل هزینه انجام شده به سر فصل اختصاص داده شده هنگام ثبت سند حسابداری
_ تهیه گزارش انحراف عملکرد بودجه

 


نتیجه گیری :


اعمال مدیریت صحیح بر مصرف اعتبارات هزینه ای، اختصاصی، تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع مالی، با نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار همکاران سیستم ساده می شود. از جمله منافع و مزایای سیستم کنترل بودجه می توان به موارد زیر اشاره کرد : افزایش کنترل و دقت در عملیات، افزایش قابلیت پیگیری عملیات، تسهیل عملیات و....