آبسردکن ایستاده صنعتی  

بهداشت آب :
تعریف آب آشامیدنی:
آب آشامیدنی ، آب
گوارائی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آن درحد استانداردهای
مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت درانسان ایجاد
نکند.
آلودگی آب:
آلودگی آب آشامیدنی : عبارتست از تغییر خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آب به گونه ای که آن  را برای مصرف انسان زیان آور سازد.خطر آلودگی آب را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:خطر زیست شناختیخطر شیمیایی
خطر زیست شناختی:خطرهای زیست شناختی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1