بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی ، در مقوله بودجه ریزی عملیاتی ، تمرکز بر وظایف یا فعالیت ها است یغنی بر تحقق اهداف به جای اینکه بر فهرست کارکنان دولت یا مجوز های خرید متمرکز شود.

بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالنه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. همچنین تایید می کند که یک هدف یا مجموعه ای از اهداف باید با مقدار معینی از اعتبارات به دست آید. در تعریفی که توسط صندوق بین المللی پول از بودجه ریزی عملیاتی عنوان شده است بودجه ریزی عبارت است از: روشها و سازو کارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی را با خروجی ها و پیامد های آنها از طریق بکار گیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می سازد. همانگونه که از این تعریف استنباط می شود 3 موضوع اصلی در یک نظام بودجه ریزی عملیاتی مشاهده می شود.

 

اهداف بودجه ریزی عملیاتی


هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی بر اساس پیامد های قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار ( عملکرد ) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزی عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند:
_ ارئه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم درخصوص منابع
_تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
_ تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
_ ایجاد یک فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که به طور مستقیم با فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
_ ایجاد رابطه بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
_ تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن رو به روست.
_ ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
_ افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

 

مزایا بودجه ریزی عملیاتی


مهم ترین مزیت بودجه ریزی عملیاتی صرفه جویی است و مزایای دیگر آن عبارتند از:
_ شفاف سازی فرایند بودجه ریزی
_ صرفه جویی اقتصادی
_ پرهیز از موازی کاری
_ ارتقای کار آمدی

 

نتیجه گیری :


در مقوله بودجه ریزی عملیاتی ، تمرکز بر وظایف یا فعالیت ها است یغنی بر تحقق اهداف به جای اینکه بر فهرست کارکنان دولت یا مجوز های خرید متمرکز شود. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالنه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. بودجه ریزی اهداف و مقاصدی را دنبال می کند .