دلتنگی...  

                                                           
 
میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم… تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت… تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم… تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی… تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه… دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو… تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــها

ادامه مطلب  

نمونه هایی از جملات در مواجهه با اضطراب و نگرانی های فرزند  

نمونه هایی از جملات در مواجهه با اضطراب و نگرانی های فرزند
Examples of sentences in the face of anxiety and child anxiety:
من اینجا در کنار تو هستم و تو در امانی.
در مورد نگرانی ات با من حرف بزن.
چقدر ناراحتی (کمکش کنید که میزان ناراحتی اش را به زبان آورد)
از او بخواهید با نگرانی اش حرف بزند و ببیند می خواهد به او چه بگوید.
به او بگویید آیا می تواند شکل نگرانی اش را نقاشی کند؟
بیا ببینیم آخرش چی می شه و این دفعه آخر داستان رو عوض کنیم.
ببینیم در مورد ترسها و نگرانی های تو چه ا

ادامه مطلب  

embedded  

embedded
grammar:
(Do you know+ wh-word\ if/whether+ subject+ verb)
 For example:
Is that magazine any good?       Tell me if that magazine is any good.
 For Information question=wh-word
For Yes/No question=if/wheter
In embedded question, just verb goes after the subject.
در این گرامر تنها فعل بعد از فاعل قرار می گیرد.
 
 
For Information question 
Where was the package?
Where the package was?        
 
What is your name?
Could you tell me what your name is?
 
Whose magazine is it?
I`d like to know whose magazine it is.
 
 
For Yes/No question
 
                     
 
Is this any good?
 
Do you know if this is any good?
 
 
Did he like the article?
 
I`d like to know whether he liked the article.
 
 
 yo

ادامه مطلب  

direct and indirect speech  

              direct form             She said, 'It is raining.'  
              indirect form         She said that it was raining.
he told her that...                                 tell   somebody
he said that...                                       say   somebody     
پس از (tell)، باید نام فرد مخاطب (نام یا ضمایر) را مشخص کنید، اما بعد (say) چیزی نمی آید.
After (tell), you must specify the name of the contact person
(name or pronoun) but after (say) something does not come.
 
در این گرامر هنگام تبدیل جملات مستقیم به غیر مستقیم، به شرط انکه جمله به صورت دستوری نباشد،باید فع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1