, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم  

,    متن آهنگ بابک جهانبخش بی تو میمیرم,    بی تو میمیرم بابک جهانبخش,    بی تو میمیرم عشقم,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم بابک جهانبخش 320,    بابک جهانبخش کوچه به کوچه,    متن اهنگ بی تو میمیرم پاشایی,    متن آهنگ بی تو میمیرم سون باند,    آهنگ بابک جهانبخش دریا,    دانلود آهنگ بی تو میمیرم محمد علیزاده[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

جمع خوانی  

نشست جمع خوانی از کتاب  مسافر هشتم : (داستان زندگی امام رضا(ع) ) روز پنج شنبه 1397/04/14 به مناسبت جشنواره رضوی در کتابخانه عمومی بابک برگزار شد
نشست جمع خوانی کتاب مسافر هشتم  :  داستان زندگی امام رضا (ع) )   اثر مژگان شیخی  با همکاری مسئول کتابخانه عمومی بابک  و با حضور اعضای فعال در کتابخانه عمومی بابک برگزار شد.

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای وای
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Ey Vaay In Golpamusic
دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای وای

متن آهنگ ای وای بابک جهانبخش
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس
یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه
تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من
وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هنوز جاته
ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دو تا جاری ای وای ای وای از اون موهات
دشت طوفانی ای وای ای وای …
ای وای

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای وای
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Ey Vaay In Golpamusic
دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای وای

متن آهنگ ای وای بابک جهانبخش
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس
یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه
تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من
وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هنوز جاته
ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دو تا جاری ای وای ای وای از اون موهات
دشت طوفانی ای وای ای وای …
ای وای

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم  

 
دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
 
بابک جهانبخش من هستم
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صدا شه من هستم اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد من هستم من هستم من هستم … رو عشق من حساب کن همیشه آدم از عشقش که خسته نمیشه تنها من رو تو ذهنت نگه دار تا تو بخوای من هستم نزدیک من باشی نباشی غرق سکوت شی یا که صداشی هرگز نمیگم ب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم  

 
دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
 
بابک جهانبخش من هستم
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صدا شه من هستم اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد من هستم من هستم من هستم … رو عشق من حساب کن همیشه آدم از عشقش که خسته نمیشه تنها من رو تو ذهنت نگه دار تا تو بخوای من هستم نزدیک من باشی نباشی غرق سکوت شی یا که صداشی هرگز نمیگم ب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم  

 
دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
 
بابک جهانبخش من هستم
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صدا شه من هستم اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد من هستم من هستم من هستم … رو عشق من حساب کن همیشه آدم از عشقش که خسته نمیشه تنها من رو تو ذهنت نگه دار تا تو بخوای من هستم نزدیک من باشی نباشی غرق سکوت شی یا که صداشی هرگز نمیگم ب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای با بالاترین کیفیت


Download New MusicBabak Jahanbakhsh – Ey Vaay
ترانه: محسن شیرالی , موزیک: بابک جهانبخش , تنظیم:معین راهبر
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


 
متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای :
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای با بالاترین کیفیت


Download New MusicBabak Jahanbakhsh – Ey Vaay
ترانه: محسن شیرالی , موزیک: بابک جهانبخش , تنظیم:معین راهبر
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


 
متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای :
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای با بالاترین کیفیت


Download New MusicBabak Jahanbakhsh – Ey Vaay
ترانه: محسن شیرالی , موزیک: بابک جهانبخش , تنظیم:معین راهبر
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


 
متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای :
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای با بالاترین کیفیت


Download New MusicBabak Jahanbakhsh – Ey Vaay
ترانه: محسن شیرالی , موزیک: بابک جهانبخش , تنظیم:معین راهبر
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


 
متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای :
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای با بالاترین کیفیت


Download New MusicBabak Jahanbakhsh – Ey Vaay
ترانه: محسن شیرالی , موزیک: بابک جهانبخش , تنظیم:معین راهبر
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


 
متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای :
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای با بالاترین کیفیت


Download New MusicBabak Jahanbakhsh – Ey Vaay
ترانه: محسن شیرالی , موزیک: بابک جهانبخش , تنظیم:معین راهبر
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


 
متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام ای وای :
یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هن

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش من هستم  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده بابک جهانبخش با صدای من هستم از شب صدا
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
پخش بزودی از شب صدا
 
متن آهنگ بابک جهانبخش من هستم
♫♫♫
بابک جهانبخش من هستم
 
Babak Jahanbakhsh Man Hastam بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جها

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش من هستم  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده بابک جهانبخش با صدای من هستم از شب صدا
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
پخش بزودی از شب صدا
 
متن آهنگ بابک جهانبخش من هستم
♫♫♫
بابک جهانبخش من هستم
 
Babak Jahanbakhsh Man Hastam بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جها

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش من هستم  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده بابک جهانبخش با صدای من هستم از شب صدا
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
پخش بزودی از شب صدا
 
متن آهنگ بابک جهانبخش من هستم
♫♫♫
بابک جهانبخش من هستم
 
Babak Jahanbakhsh Man Hastam بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جها

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش من هستم  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده بابک جهانبخش با صدای من هستم از شب صدا
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
پخش بزودی از شب صدا
 
متن آهنگ بابک جهانبخش من هستم
♫♫♫
بابک جهانبخش من هستم
Babak Jahanbakhsh Man Hastam بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم دانلود آهنگ جدید 

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ بابک جهانبخش من هستم  

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام من هستم
دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده بابک جهانبخش با صدای من هستم از شب صدا
Download New Music Babak Jahanbakhsh – Man Hastam
پخش بزودی از شب صدا
 
متن آهنگ بابک جهانبخش من هستم
♫♫♫
بابک جهانبخش من هستم
Babak Jahanbakhsh Man Hastam بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم دانلود آهنگ جدید 

ادامه مطلب  

بیوگرافی بابک بهشاد  

بیوگرافی بابک بهشاد


بابک بهشاد متولد هفتم بهمن ماه ۱۳۶۲ در تهران است و بعد از گرفتن دیپلم انسانی تحصیلات خود را ادامه نداده است او علاوه بر بازیگری, شاعر توانایی است. آقای بهشاد برای بازی در فیلم شب تولد توانست عنوان نامزد بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند.
بابک بهشاد هم مثل بعضی از بازیگران در انتخاب فیلمنامه و نقش هایش وسواس بوده و همیشه سعی کرده فیلمنامه هایی را انتخاب کنید که واقعا دوست داشته تا بتواند با تمام قوا و انرژی در آن نقش حضور

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1