کیست تخمدان و هر آنچه لازم است بدانید  

یکی از انواع کيست تخمدان ، کيست های پلی کيستیک می باشد. این نوع کيست ها به گونه ای هستند که به صورت توده ای درون رحم و تخمدان فرد ایجاد می شود. این کيست ها باعث کاهش باروری در زنان می شود و می تواند دوره های قاعدگی آنها را کاهش می دهد. با ما همراه باشید تا بیشتر بدانید. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداری

ادامه مطلب  

درمان کیست تخمدان + داروهای موثر در درمان آن  

چه داروهایی برای رفع و درمان کيست تخمدان موثر می باشد؟ آیا می دانید که کيست های خود را با چه روش هایی میتوانید درمان کنید؟ ما در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه می توانید با کمک داروها بیماری خود را درمان کنید. بعضی از داروها به راحتی می توانند کيست ها را درمان کنند. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداری

ادامه مطلب  

کیست تخمدان و بارداری + درمان خانگی  

آیا تا به حال به کيست تخمدان دچار شده اید؟ درمان خانگی کيست تخمدان چیست؟ جراحی کيست تخمدان یکی از راهکارهایی است که شما می توانید برای درمان بیماری خود انجام دهید. آیا این جراحی خطرناک می باشد؟ چه عوارضی را برای شما در پی خواهد داشت؟ با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداری

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان و درمان آن با لیزر  

یکی از راه های جدیدی که پزشکان با کمک آنها به درمان کيست تخمدان بپردازند، لیزر درمانی می باشد. کلا امروزه لیزر درمانی برای بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته و به درمان آنها کمک می کند. یکی از فواید درمان کيست تخمدان با لیزر درمانی این است که فرد دچار خونریزی نمی شود و ریشه کيست سوزانده می شود. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداریدکتر سلام | مجله پزشکی

ادامه مطلب  

جراحی کیست تخمدان + عوامل خطر آن  

در مورد عوامل خطر کيست تخمدان چه می دانید؟ چه دلایلی باعث می شود که کيست تخمدان بوجود می آید؟ اگر نمی دانید که چه شرایطی می تواند باعث باعث بروز این بیماری در شما شود، با این مقاله از های دکتر همراه ما باشید. ما در این مورد شما را راهنمایی می کنیم. با ما همراه باشید تا بیشتر بدانید. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداری

ادامه مطلب  

عــدالـــتــــــ ...  

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود
عدالت کجايي ، عدالت کجايي
گفتند چنینیم و چنانیم دریغا
اینها همه لالایی خواباندن ما بود
عدالت کجايي ، عدالت کجايي
ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند
یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود
عدالت کجايي ، عدالت کجايي
( حرفی نی هر چی بود عرفان و جیدال گفتن ، عدالت رو گوش کنید

ادامه مطلب  

کجایی  

کجايي ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها کجايياگر مجنون اگر لیلا غریبم در بیابان ها کجاييکجای این شب تاریک به روی ماه در بستینه می گویی نه می دانم کجا ماندم کجا هستیمن آتش بودم اما تو به خاکستر نشستیاگر شب هست و فردا نیست اگر راهی به رویا نیستچه آهوها که در چشمان لیلا نیستاگر گم کرده ام خود را مرا در گریه پیدا کناگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن

ادامه مطلب  

کیست تخمدان در دختر + راه های درمان گیاهی آن  

چه داروهای گیاهی برای درمان بیماری شما مفید می باشند؟ اگر به کيست تخمدان دچار هستید پیشنهاد می کنم این مقاله را تا انتها بخوانید تا بهتر بتوانید با داروهای گیاهی و خانگی بیماری خود را درمان کنید. ما در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که کيست های تخمدان خود را با داروهای خانگی خوب کنید. منابعی از لینک ها و سایت ها:
کيست تخمدان
کيست تخمدان در دختر
جراحی کيست تخمدان
درمان کيست تخمدان
کيست تخمدان و بارداری

ادامه مطلب  

اختراع یک رزیدنت فوق تخصص جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

تکنیک جدید متخصصان ایرانی برای درمان کيست عفونی در قلب
متخصصان کشورمان با ارائه روشی نوین موفق شده اند جلوی پارگی کيست هیداتیک (Hydatic) را در قلب بگیرند و این عارضه را درمان کنند. درمان این کيست که در نوع خود بسیار نادر و کمیاب است توسط دکتر محمد عباسی، فوق تخصص جراحی قلب و رئیس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد و با همکاری دکتر حمید حسینی خواه، رزیدنت جراحی قلب این بیمارستان انجام شده است. دکتر حمید حسینی خواه با بیان این مطلب تصریح کرد: کيست هیداتی

ادامه مطلب  

ترک جان عزیز بتوان گفت ترک یار عزیز نتوانیم  

یه پاییز زرد و زمستون سرد ویه زندون تنگ و یه زخم قشنگ وغم جمعه عصر و غریبی حصر ویه دنیا سوالو تو سینم گذاشتیجهانی دروغ و یه دنیا غروب ویه درد عمیق و یه تیزی تیغ ویه قلب مریض و یه آه غلیظ ویه دنیا محالو تو سینم گذاشتیرفیقم کجايي دقیقا کجاييکجايي تو بی من، تو بی من کجاييیه دنیا غریبمکجايي عزیزمبیا تا چشامو تو چشمات بریزمنگو دل بریدیخدایی نکردهببین خواب چشمات با چشمام چه کردههمه جا رو گشتمکجايي عزیزمبیا تا رگامو تو خونت بریزمبیا روتو رو کنمنو

ادامه مطلب  

 

 یکی از اهداف سال 96 که بطور جدی  به دنبال آن بودم کاهش وزن بودکه تا حدی موفق هم شدم و 20 درصد از راه را طی کردم .
اما لامذهب من تو می دونی وقتی زمان بی خبریم از تو طولانی میشه  وقتی دلتنگی ات امانم می بره یا وقتهایی که از همه خلق خدا خسته  میشم ( به قول پزشک طب کار کارخانه میزان شدت ضربان قلب من در گوشم و حرفهایی که نه با عقل و منطق نه با اخلاق و شرع و نه با دانش مدیریت جور نیست و فقط پول و پول  و پول آن را توجیه می کند را می شنوم و بهم می ریزم ) پناه می

ادامه مطلب  

الا که راز خدایی ... (عشق)خدا کند که بیایی...  

تو را من چشم در راهم ...
 
بیا جانا
کجايي.
ای همه هستیِ من ...
ای مستیم
ای نیمه جانم ...
عزیزم مهربانم .... آشنای غصه هایم ...
سرمه ی چشمان من ....
رنگ لبهایم ...
شانه ی مویم .... امیدم ... آرزویم .... ساعت صفرم... جاده ی اهداف آیینم .. کجايي تو
 
الهی که بیایی...

ادامه مطلب  

عجب...  

بسم الله
گفته بودم آیا که من یک خواهرزاده دارم که نامش امیرعلیست؟ گفته بودم.
بله ایشان با اینکه در 90 درصد مواقع هیچی نمیخورن ولی هر وقت ببینن یه چیزی کمه خون 
به پا میکنند که باید همه اش را بدهید به من و اتفاقا همه اش را هم میخورد:| این رفتار یک 
نوع کرم ریزی خفیف نام دارد! اون روز دیدم که مادر محترمه این قضیه رو برای یکی دارن تعریف 
میکنن و در آخر هم ذکر کردن که از این لحاظ دقیقا به خالش رفته :| ( من رو میفرمودن!)
چرا مادر من این همه از من تعریف میکن

ادامه مطلب  

بگو کجایی  

بگو کجايي
به سوی تو♪♪به شوق روی تو♪♪به طرف کوی تو♪♪سپیده دم آیم♪♪مگر تو را جویم♪♪بگو کجايي♪♪نشان تو♪♪گه از زمین گاهی ز آسمان جویم♪♪ببین چه بی پروا♪♪ره تو می پویم♪♪بگو کجايي♪♪کی رود رخ ماهت از نظرم … نظرم♪♪به غیر نامت کی نام دگر ببرم … ببرم♪♪اگر تو را جویم حدیث دل گویم♪♪بگو کجايي♪♪به دست تو دادم♪♪دل پریشانم♪♪دگر چه خواهی♪♪فتاده ام از پا♪♪بگو که از جانم♪♪دگر چه خواهی♪♪یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من♪♪دگر چه پر

ادامه مطلب  

دلتنگی  

سلام زندگیم خوبی امشب دلم هواتو کرده نمیدونم چیکار میکنی میدونی الان کجا بودم تو همون دفتری که هنوز بوی تورو میده توهمون نوشته هایی که برام نوشتی و الان تنها چیزم شدن وقتی بازش میکنم وقتی بوش میکنم بوی تو هنوزم هست عکسات رو میبینم دلم پر غصه میشه چشام پر اشک حسرتت هنوز روی دلمه حسرت داشتنت بو کشیدنت وای کجايي دارم میمیرم کجايي که حرصمو دربیاری مثله اون روزا کجايي که ببینی هنوز بعد چند سال از دوریت از فراقت اشک میریزم من مردم تا زندگی کن

ادامه مطلب  

خاطرات  

سلام همه کسم 
همه کسی که به معنای  واقعی همه کسم بودی و هستی
کجايي دارم میمیرم از بی کسیت
کجايي که دوست دارم خلاص بشم ولی نمیشم 
کجايي که دلم برا یه لحظه دیدنت تنگ شده 
هنوز که هنوزه هیچ کس رو اندازه تو دوست ندارم
اشتباه من بود که تو رفتی 
وگرنه رفتنی نبود
لعنت به من و زندگیم 
لعنت به منو کارایی که کردم
تو قلب منی و خواهی بود 
این یه واقعیته شاید گذرا کسیو تو زندگیم راه دادم
ولی هیچ کس تو زندگیم نیست
و هیچ کس تو نمیشه 
هیچ کس رو نمیتونم بیشتر از

ادامه مطلب  

کجایین  

مهندس کجايي بابا ، هم نگرانتم هم دلم برات تنگ شده ...
تنها تو کجايي ، دیگه منو فراموش کردی و رفتی :) 
مهربونم که دو سه روز نیستش ...
مامان نینی که دوست قدیمی و باوفا دلم برای تو هم تنگه ‌...
سوتی هم ک بیخبر غیب شد و رفت :)
حداقل یه خبری پستی چیزی بذارید نگرانتون نشیم ، احساس میکنم این پستم کاملا داره پست قبلیمو نقض میکنه :))
البته حرفم با دوستا و رفقا نبود ، کلا تو رفاقت کم نمیذارم :) 

ادامه مطلب  

کجایی عشق شیرینم  

کجايي عشق شیرینم، چه ساده بی تو میمیرم کجايي تا ببینی من، چقدر از زندگی سیرم چی شد که جای اون چشمات، نگام به عکس تو خیره شد و شب های مهتابیم شده سرد و غم و تیره وفا رو تو صدات دیدم که بعدِ رفتنت بازم پیچیده تو سکوت من، شده موسیقی و سازم با تو "بودن" رو فهمیدم، شبیه خاله بازی "بود" تو "بودی" عاشق مردی که از عشق تو راضی "بود" با تو "ساختن" رو فهمیدم، چگونه بوسه ای ساده یه دنیا خاطره در من رو لبهای تو "می سازه" حالا ویرانه های من واسه گنجشهای یادت شده مأم

ادامه مطلب  

دلم برات چه تنگه  

 دلم برات چه تنگه 
چقددددد زیاااااااااد 
آی از اوی زیادایی که انگار تمومی ندارن 
کجايي ؟ 
کجايي 
تو کجايي ؟ 
نمیدونی چقد دلتنگتم ؟ 
میخوام حرف بزنم و بگم برات، حرف بزنم شاید این بغض لعنتی یکمی کمتر بشه و راه نفسمو باز کنه، میخوام بگم که سقوط کردم ، بگم افتادم اونم از یه ساختمون صد طبقه، بگم که انگار تیکه تیکه شدم 
بگم داغون شدم 
بگم یه ویرونم
بگم تو رو کم آوردم
بگم هزار تیکه شدم و هر هزار تیکه وجودم بازم تو رو میخوان 
بگم که دیگه هیچی حالمو خ

ادامه مطلب  

گمشده ام!!...  

خدایا,گمشده ام یا گمم کرده ایی...
نمیدانم...
اما,عجیب اینروزها
دلم یک بغل بزرگ خدا میخواهد...
خدایا,اینروزها کجايي؟...
میدانم دوستم داری...
هنوز گاه وبیگاه نشانه ای پراز عشقت را میبینم...
ولی من محبت راه دور نمیخواهم
پس خدایا,کجايي؟...
که مثل همیشه دستت را روی قلبم بگذاری 
وبگویی:چرا باز قلبت تند میزند؟...
مگرمن آنجا نیستم؟...
ورو به چشمانم بایستی وبگویی...
فقط مرا ببین
خدایا کجايي؟...
کجايي که طپشهای سنگین قلبم را آرام کنی...
خدایا ,اینروزهایم ,آغوش خدا

ادامه مطلب  

رفت...همه چی تموم شد...رفت!  

کی میتونه باور کنه عشقم منو بعد 3 سال گذاشت و رفت؟؟؟کی؟
خدا چرا اینکارو با من کردی؟من بجز اون کیو داشتم خدا؟
خدایا کجايي که من دو ماهه دارم تو عذاب دس و پا میزنم؟
خدایا کجايي؟ 
من دیگ کجا برم؟دیگ دردمو برای کی بگم؟دیگ با کی حرف بزنم؟
خدا کجايي؟من چجوری 3 سالو بریزم دور 
خدایا مگه نگفتم اگر قسمتم نیست نذار بیاد تو زندگیم 
خدایا مگه این همه شکرت نمیکردم واسه بودنش؟
خدایا تو این دنیا فقط زورت به من رسید؟
چی داشتم تو زندگیم جز مرتضا؟؟؟؟چی داشتم؟؟

ادامه مطلب  

#5  

کجايي ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها
کجايي
اگر مجنون اگر لیلا غریبم در بیابان ها کجايي
کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی
نه میگویم نه میدانم کجا ماندم کجا هستی
من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی
اگر شب هست و فردا نیست
اگر راهی به رویا نیست
چه آهو ها که در چشمان لیلا نیست
اگر گم کرده ام خود را مرا در گریه پیدا کن
اگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن...

ادامه مطلب  

چهره تلویزیونی امسال کیست؟  

نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی هجدهمین جشن حافظ اعلام شدند.
نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال جشن حافظ از میان برنامه‌هایی انتخاب شده‌اند که از اول فروردین سال ۹۶ تا پایان اسفند ماه ۹۶ روی آنتن تلویزیون رفته یا در اینترنت انتشار یافته‌اند و انتخاب چهره برگزیده‌ی سال برای اولین بار توسط مردم صورت می‌گیرد.
 
 
نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی عبارتند از:
 
پژمان بازغی با برنامه «کودک شو»
 کامران تفتی با برنامه «وقتشه»
 رامبد جوان با ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1