سفر در زمان  

 
سفر در زمان، به ایدهٔ حرکت بین لحظه‌های مختلف در زمان گفته می‌شود که مشابه حرکت بین مکان‌های مختلف در فضا صورت می‌گیرد، و در آن امکان ارسال اشیاء (و در بعضی حالت‌ها فقط اطلاعات) به زمان گذشته و آینده وجود دارد.
با این که از قرن نوزدهم، سفر در زمان همواره موضوع داستان‌های علمی-تخیلی بسیاری بوده‌است، و نیز سفر یک طرفه در فضا با استناد به پدیدهٔ پارادوکس زمانی مبتنی بر سرعت در تئوری نسبیت خاص (که در پارادوکس‌های دوقلو تشریح شده‌است) و نیز

ادامه مطلب  

لیست لغات مربوط به خانواده به ترتيب حروف الفبا Family Vocabulary Word List  

یست لغات مربوط به خانواده به ترتیب حروف الفباFamily Vocabulary Word List     .A    adoption به فرزندی پذیرفتنadoptive father     پدر خوانده adoptive mother     مادر خوانده ancestor     جد aunt     عمه Bbachelor     مجردbirth mother     مادر هنگام تولد blood relative     نسبت خون bride     عروس bridegroom     داماد brother     برادر brotherhood     برادری brotherly     برادریbrother-in-law     برادر خوانده / دامادC    care-giver دایهchild     کودک childhood     دوران کودکی children     کودکان clan     قبیله close-knit     طایفهconnection     ارتبا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1