دکوراسیون داخلی دفتر اداری غیرانتفاعی Vision Australia  

دفتر اداری غیر انتفاعی Vision Australia که در ملبورن قرا دارد در سال 2017 بعد از سالها برنامه ریزی و هماهنگی توانستند با کمک شرکت معماری Hot Black آن را تکمیل و به اجرا در اورند 
هدف اصلی علاوه بر زیبایی شناختی, استفاده اصولی و کاربردی از فضای داخلی دفتر کار بوده است
طراحی این مجموعه باایجاد نواوری و خلاقیت رنگ های متضاد و همچنین استفاده از خطوط منحنی شکل در ایتم های مختلف برای فضای داخلی می باشد


شرکت معماری و دکوراسیون داخلی اداری پیرامید طرح

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Nymphetamine  

Bared on your tombI'm a prayer for your lonelinessAnd would you ever soonCome above unto me?For once upon a timeFrom the binds of your lowlinessI could always findThe right slot for your sacred keySix feet deep is the incisionIn my heart, that barless prisonDiscolours all with tunnel visionSunsetter, NymphetamineSick and weak from my conditionThis lust, this vampyric addictionTo her alone in full submissionNone better, Nymphetamine

ادامه مطلب  

Ulefone X sells for $149.99 on UlefoneShop  

Ulefone X is the one of the newest Smartphone of the Ulefone Company, and there is a new promotion activity for this model that the Ulefone X just with the price of $149.99 to the top 1000 customers through the UlefoneShop.If Ulefone sells more than 1,000 units in a specified period, the new price will jump to $159.99 that will last on July 1st then the price will be back to $199.99.
If you purchase this device, you will also get the protective film and the TPU case except the phone, charger and cable. The Ulefone X and the Ulefone T2 Pro has already released at this early month, both of them are similar to the iPhone X. In addition, it is made of metal and glass with the fingerprint placed on the back side.
It is equipped with a 5.85 inch HD + screen with the resolution of 1512 x 720 Pix

ادامه مطلب  

دیزاین دفتر اداری شرکت غیر انتفاعی Vision Australia  

این شرکت که در شهر ملبورن استرالیا قرار دارد برای طراحی اداری ان در سال 2017 بعد از سالها برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت معماری Hot Black در فضایی به متراژ حدودی 59000 مترمربع تکمیل و راه اندازی گردید.
هدف معماران از طراحی داخلی این شرکت علاوه بر مقوله زیبا شناختی طراحی و استفاده اصولی و کاربردی از محیط این شرکت داسته اند 
طراحی با نواوری و خلاقیت و استفاده از رنگ های متضاد و همچنین به کاربردن خطوط منحنی شکل در موارد مختلف فضای داخلی شرکت مورد نظر را

ادامه مطلب  

دیزاین دفتر اداری شرکت غیر انتفاعی Vision Australia  

این شرکت که در شهر ملبورن استرالیا قرار دارد برای طراحی اداری ان در سال 2017 بعد از سالها برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت معماری Hot Black در فضایی به متراژ حدودی 59000 مترمربع تکمیل و راه اندازی گردید.
هدف معماران از طراحی داخلی این شرکت علاوه بر مقوله زیبا شناختی طراحی و استفاده اصولی و کاربردی از محیط این شرکت داسته اند 
طراحی با نواوری و خلاقیت و استفاده از رنگ های متضاد و همچنین به کاربردن خطوط منحنی شکل در موارد مختلف فضای داخلی شرکت مورد نظر را

ادامه مطلب  

دیزاین دفتر اداری شرکت غیر انتفاعی Vision Australia  

این شرکت که در شهر ملبورن استرالیا قرار دارد برای طراحی اداری ان در سال 2017 بعد از سالها برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت معماری Hot Black در فضایی به متراژ حدودی 59000 مترمربع تکمیل و راه اندازی گردید.
هدف معماران از طراحی داخلی این شرکت علاوه بر مقوله زیبا شناختی طراحی و استفاده اصولی و کاربردی از محیط این شرکت داسته اند 
طراحی با نواوری و خلاقیت و استفاده از رنگ های متضاد و همچنین به کاربردن خطوط منحنی شکل در موارد مختلف فضای داخلی شرکت مورد نظر را

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته  

سیستم امنیتی دوربین مداربسته برای هر کسب و کار و سازمانی ضروری است. انواع مختلفی از دوربین مداربسته در بازار وجود دارد. باید بر اساس مکان و کاربری، نوع مناسبی از دوربین مداربسته را انتخاب و خریداری کرد. دوربین های مداربسته ویژگی ها، انواع و تنظیمات متفاوتی دارند. از این رو انتخاب نوع متناسب با کاربری موردنظر بسیار مهم است. 
انواع دوربین مداربسته
1- دوربینهای مداربسته آنالوگ 
حسن دوربینهای مداربسته آنالوگ قیمت پایین ومحدودنبودن درکابل کشی

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته  

سیستم امنیتی دوربین مداربسته برای هر کسب و کار و سازمانی ضروری است. انواع مختلفی از دوربین مداربسته در بازار وجود دارد. باید بر اساس مکان و کاربری، نوع مناسبی از دوربین مداربسته را انتخاب و خریداری کرد. دوربین های مداربسته ویژگی ها، انواع و تنظیمات متفاوتی دارند. از این رو انتخاب نوع متناسب با کاربری موردنظر بسیار مهم است. 
انواع دوربین مداربسته
1- دوربینهای مداربسته آنالوگ 
حسن دوربینهای مداربسته آنالوگ قیمت پایین ومحدودنبودن درکابل کشی

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته  

سیستم امنیتی دوربین مداربسته برای هر کسب و کار و سازمانی ضروری است. انواع مختلفی از دوربین مداربسته در بازار وجود دارد. باید بر اساس مکان و کاربری، نوع مناسبی از دوربین مداربسته را انتخاب و خریداری کرد. دوربین های مداربسته ویژگی ها، انواع و تنظیمات متفاوتی دارند. از این رو انتخاب نوع متناسب با کاربری موردنظر بسیار مهم است. 
انواع دوربین مداربسته
1- دوربینهای مداربسته آنالوگ 
حسن دوربینهای مداربسته آنالوگ قیمت پایین ومحدودنبودن درکابل کشی

ادامه مطلب  

Pan & Tilt Smart Home Video Bundle  

The iSmartAlarm.com-exclusive Pan & Tilt Video Bundle offers everything you need to monitor and manage your home's security, including door and window sensors, motion sensor, keychain controls, and the HD pan-tilt iCamera KEEP security video camera. All iSmartAlarm devices, sensors, and accessories are controlled by the CubeOne™, also included in the Bundle. The CubeOne™ is the hub for the system, communicating with all devices and relaying real-time information to you on your iPhone or Android phone.
iSmartAlarm is a DIY, self-monitored, self-controlled home security system with no monthly fees and no contracts.  The award-winning free iPhone and Android iSmartAlarm apps allow users to arm and disarm their security system at any time, from anywhere, in real-time.  Users receive inst

ادامه مطلب  

لیست آلبوم های کاغذ دیواری شرکت روستر اردبیل  

آلبوم کاغذ دیواری Melani
آلبوم کاغذ دیواری Accents
آلبوم کاغذ دیواری Ruby
آلبوم کاغذ دیواری Arete
آلبوم کاغذ دیواری Aurelia
آلبوم کاغذ دیواری Avenue
آلبوم کاغذ دیواری Avis
آلبوم کاغذ دیواری Barcelona
آلبوم کاغذ دیواری Bastia
آلبوم کاغذ دیواری Bellaflore
آلبوم کاغذ دیواری Bernadette
 
آلبوم کاغذ دیواری Bonito
آلبوم کاغذ دیواری Bonny
آلبوم کاغذ دیواری Bruno
آلبوم کاغذ دیواری Bella
آلبوم کاغذ دیواری Carnival
آلبوم کاغذ دیواری Casper
آلبوم کاغذ دیواری Daisy
آلبوم کاغذ دیواری Decarli
آلبوم کاغذ دیوار

ادامه مطلب  

Take a break midway  

 
  Today, there are more and more computer and mobile people, and more and more people staring at electronic screens all day long.But people stare at the screen for a long time, and after a long
  time, the eyes will become tired, which will affect the work efficiency and mood.So how should computer people cope with eyestrainLet the editor do a few tricks for you.Shenzhen Transpring Enterprise Ltd. is one of the leading Oil Vaping Pen and vaporizer (A3 Vape Cartridge etc) manufacturer and supplier in China. Over the years, we have been serving many customers from USA, ...
  Apply hot towels to your eyes
  It is a very effective means to relieve eye fatigue and apply heat to the eyes.When you feel tired, prepare a hot towel for yourself and choose the temperature you feel

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته پانوراما  

دوربین مدار بسته پانوراما یا پاناروما
دوربین مداربسته پانوراما یکی از انواع دوربین های موجود است که به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فردش مورد استفاده ی بسیاری قرار گرفته است , دوربین مداربسته پانوراما یا پاناروما دارای زاویه ی دید 360 درجه در جهت افقی و 180 درجه در جهت عمودی است که دید وسیعی را در اختیار کاربر قرار می دهد .
از این نوع دوربین های مداربسته در سالن های بزرگی چون سالن های همایشات , کنفرانس ها , حیاط های بزرگ , اتاق های پهناور و .. استف

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته پانوراما  

دوربین مدار بسته پانوراما یا پاناروما
دوربین مداربسته پانوراما یکی از انواع دوربین های موجود است که به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فردش مورد استفاده ی بسیاری قرار گرفته است , دوربین مداربسته پانوراما یا پاناروما دارای زاویه ی دید 360 درجه در جهت افقی و 180 درجه در جهت عمودی است که دید وسیعی را در اختیار کاربر قرار می دهد .
از این نوع دوربین های مداربسته در سالن های بزرگی چون سالن های همایشات , کنفرانس ها , حیاط های بزرگ , اتاق های پهناور و .. استف

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته پانوراما  

دوربین مدار بسته پانوراما یا پاناروما
دوربین مداربسته پانوراما یکی از انواع دوربین های موجود است که به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فردش مورد استفاده ی بسیاری قرار گرفته است , دوربین مداربسته پانوراما یا پاناروما دارای زاویه ی دید 360 درجه در جهت افقی و 180 درجه در جهت عمودی است که دید وسیعی را در اختیار کاربر قرار می دهد .
از این نوع دوربین های مداربسته در سالن های بزرگی چون سالن های همایشات , کنفرانس ها , حیاط های بزرگ , اتاق های پهناور و .. استف

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته پانوراما  

دوربین مدار بسته پانوراما یا پاناروما
دوربین مداربسته پانوراما یکی از انواع دوربین های موجود است که به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فردش مورد استفاده ی بسیاری قرار گرفته است , دوربین مداربسته پانوراما یا پاناروما دارای زاویه ی دید 360 درجه در جهت افقی و 180 درجه در جهت عمودی است که دید وسیعی را در اختیار کاربر قرار می دهد .
از این نوع دوربین های مداربسته در سالن های بزرگی چون سالن های همایشات , کنفرانس ها , حیاط های بزرگ , اتاق های پهناور و .. استف

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته پانوراما  

دوربین مدار بسته پانوراما یا پاناروما
دوربین مداربسته پانوراما یکی از انواع دوربین های موجود است که به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فردش مورد استفاده ی بسیاری قرار گرفته است , دوربین مداربسته پانوراما یا پاناروما دارای زاویه ی دید 360 درجه در جهت افقی و 180 درجه در جهت عمودی است که دید وسیعی را در اختیار کاربر قرار می دهد .
از این نوع دوربین های مداربسته در سالن های بزرگی چون سالن های همایشات , کنفرانس ها , حیاط های بزرگ , اتاق های پهناور و .. استف

ادامه مطلب  

دوربین مداربسته پانوراما  

دوربین مدار بسته پانوراما یا پاناروما
دوربین مداربسته پانوراما یکی از انواع دوربین های موجود است که به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فردش مورد استفاده ی بسیاری قرار گرفته است , دوربین مداربسته پانوراما یا پاناروما دارای زاویه ی دید 360 درجه در جهت افقی و 180 درجه در جهت عمودی است که دید وسیعی را در اختیار کاربر قرار می دهد .
از این نوع دوربین های مداربسته در سالن های بزرگی چون سالن های همایشات , کنفرانس ها , حیاط های بزرگ , اتاق های پهناور و .. استف

ادامه مطلب  

وسایل مورد نیاز برای خوابگاه  

از اون جایی که خیلی از بچه های کنکوری مجبورند برای تحصیل به شهر های دیگه برند و در خوابگاه زندگی کنند ، لازم دیدم که به بچه ها حتی کوچک ترین و جزئی ترین لوازم مورد نیاز برای زندگی چندین ماهه شون در خوابگاه رو یاد آور بشم ... 1) برس و شانه 2) پلاستیک فریزر و پلاستیک زباله ( لازم نیست یه بسته ببرید چند تا کافیه ) 3)اتو مسافرتی 4) چمدان بزرگ برای انتقال وسایل ، حتما قفل دار باشه ... 5) دستمال پارچه ای برای گرفتن اجسام داغ ( کاربرد در آشپز خانه ، اگه اشتب

ادامه مطلب  

رمز بازی legomarvel super heros 2 unlock code  

رمز های بازی lego marvel super heros 2
رمزها در ادامه مطلب....
رمزها:

Effect


BCR7QJ
Ant-Man

QG3VH9
Baby Groot (Ravager)

M68P3L
Captain Britain

CDS278
Crimson Dynamo

S947TP
Darkstar

GAVK9R
Giant-Man

LBYT59
Grandmaster (Ragnarok)

XG7SAL
Green Goblin

G6K2VM
Hawkeye

NCMJU4
Hellcow

5G7HFS
Hulkling

JDNQMV
Loki

HCE926
Maestro

UUTZNC
Militant

BK9B3Y
Misty Knight

HL7L7Y
Ragnarok

JD9GQA
Scarlet Spider

D6LJ4P
Songbird

RMADXF
Spider-Man UK

CW9BRS
Spider-Woman

4U9DAT
Vision (Civil War)

7KDY3L
Vulture (Homecoming)

8KD3F6
Winter Soldierنکته:ابتدا باید به اتاق gwen pool بروید و سپس رمز هارا وارد کنید.منبع: سایت newfagl.mlکاری از سهیل شمس کلاهی و کپی برداری بدون ذکر

ادامه مطلب  

رمز بازی legomarvel super heros 2 unlock code  

رمز های بازی lego marvel super heros 2
رمزها در ادامه مطلب....
رمزها:

Effect


BCR7QJ
Ant-Man

QG3VH9
Baby Groot (Ravager)

M68P3L
Captain Britain

CDS278
Crimson Dynamo

S947TP
Darkstar

GAVK9R
Giant-Man

LBYT59
Grandmaster (Ragnarok)

XG7SAL
Green Goblin

G6K2VM
Hawkeye

NCMJU4
Hellcow

5G7HFS
Hulkling

JDNQMV
Loki

HCE926
Maestro

UUTZNC
Militant

BK9B3Y
Misty Knight

HL7L7Y
Ragnarok

JD9GQA
Scarlet Spider

D6LJ4P
Songbird

RMADXF
Spider-Man UK

CW9BRS
Spider-Woman

4U9DAT
Vision (Civil War)

7KDY3L
Vulture (Homecoming)

8KD3F6
Winter Soldierنکته:ابتدا باید به اتاق gwen pool بروید و سپس رمز هارا وارد کنید.منبع: سایت newfagl.mlکاری از سهیل شمس کلاهی و کپی برداری بدون ذکر

ادامه مطلب  

رمز بازی legomarvel super heros 2 unlock code  

رمز های بازی lego marvel super heros 2
رمزها در ادامه مطلب....
رمزها:

Effect


BCR7QJ
Ant-Man

QG3VH9
Baby Groot (Ravager)

M68P3L
Captain Britain

CDS278
Crimson Dynamo

S947TP
Darkstar

GAVK9R
Giant-Man

LBYT59
Grandmaster (Ragnarok)

XG7SAL
Green Goblin

G6K2VM
Hawkeye

NCMJU4
Hellcow

5G7HFS
Hulkling

JDNQMV
Loki

HCE926
Maestro

UUTZNC
Militant

BK9B3Y
Misty Knight

HL7L7Y
Ragnarok

JD9GQA
Scarlet Spider

D6LJ4P
Songbird

RMADXF
Spider-Man UK

CW9BRS
Spider-Woman

4U9DAT
Vision (Civil War)

7KDY3L
Vulture (Homecoming)

8KD3F6
Winter Soldierنکته:ابتدا باید به اتاق gwen pool بروید و سپس رمز هارا وارد کنید.منبع: سایت newfagl.mlکاری از سهیل شمس کلاهی و کپی برداری بدون ذکر

ادامه مطلب  

پروژه مهندسی نرم افزار UML  

پروژه مهندسی نرم افزار UML با فایل رشنال رز سیستم ارسال کارت تبریک آنلاینقییال - دوازده هزار و پانصد تومان     گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارهاazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276 فهرست مطالبعنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحهفصل اول:  بررسی اهداف و معرفی محیط برنامه نویسی    151-1- مقدمه    161-2- Vision چیست  &n

ادامه مطلب  

پروژه مهندسی نرم افزار UML  

پروژه مهندسی نرم افزار UML با فایل رشنال رز سیستم ارسال کارت تبریک آنلاینقییال - دوازده هزار و پانصد تومان     گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارهاazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com09367292276 فهرست مطالبعنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحهفصل اول:  بررسی اهداف و معرفی محیط برنامه نویسی    151-1- مقدمه    161-2- Vision چیست  &n

ادامه مطلب  

تلویزیون سه بعدی و لمس دنیای تصویر  

با مشاهده فیلم های مورد علاقه تان در تلویزیون های سه بعدی، حس جدیدی
را تجربه خواهید کرد. امروزه فیلم های سه بعدی، طرفداران زیادی به ویژه در
بین جوانان دارد. امروزه کم تر کسی پیدا می شود که با تلویزیون های سه بعدی
آشنا نباشد و یا درباره ی آنها چیزی نشنیده باشد. تلویزیون های سه بعدی به
منظور برجسته کردن تصاویر دو بعدی نمایشگرها و ایجاد عمق در آنها ساخته
شده اند تا لذتی متفاوت را به ارمغان بیاورند و هر روز به تعداد طرفداران
این تکنولوژی افزود

ادامه مطلب  

تفسیر های مخرب  

آیا تا کنون متوجه
شده اید اکثر جدالهای ما از حدس ها، پیش فرضها و ادراکاتی ناشی می شود  که در انتها هم معلوم می شود کاملا غلط بوده است.
بیشتر این جدالها  به وسیله اینترنت و اطلاعات نوشتاری ایجاد می شود. اینطور
بگوییم که این مطالب فقط به دلیل اینکه
که هرکس به شیوه ی خود مطلب را می خواند گاهی باعث کشمکش می شود.
وقتی حقایقی وجود دارند که بدون هیچ شک منطقی،
مسئولیت هر شخص را در مسئله ای را تعیین می کند ، ما به ندرت رنجیده می شویم.
در حقیقت، مشکل اصلی

ادامه مطلب  

تفسیر های مخرب  

آیا تا کنون متوجه
شده اید اکثر جدالهای ما از حدس ها، پیش فرضها و ادراکاتی ناشی می شود  که در انتها هم معلوم می شود کاملا غلط بوده است.
بیشتر این جدالها  به وسیله اینترنت و اطلاعات نوشتاری ایجاد می شود. اینطور
بگوییم که این مطالب فقط به دلیل اینکه
که هرکس به شیوه ی خود مطلب را می خواند گاهی باعث کشمکش می شود.
وقتی حقایقی وجود دارند که بدون هیچ شک منطقی،
مسئولیت هر شخص را در مسئله ای را تعیین می کند ، ما به ندرت رنجیده می شویم.
در حقیقت، مشکل اصلی

ادامه مطلب  

تفسیر های مخرب  

آیا تا کنون متوجه
شده اید اکثر جدالهای ما از حدس ها، پیش فرضها و ادراکاتی ناشی می شود  که در انتها هم معلوم می شود کاملا غلط بوده است.
بیشتر این جدالها  به وسیله اینترنت و اطلاعات نوشتاری ایجاد می شود. اینطور
بگوییم که این مطالب فقط به دلیل اینکه
که هرکس به شیوه ی خود مطلب را می خواند گاهی باعث کشمکش می شود.
وقتی حقایقی وجود دارند که بدون هیچ شک منطقی،
مسئولیت هر شخص را در مسئله ای را تعیین می کند ، ما به ندرت رنجیده می شویم.
در حقیقت، مشکل اصلی

ادامه مطلب  

PETER'S CHURCH  

St. Peter’s in the City
 
 
 
 
Holy Communion 12th August
?Could I Miss God’s Perfect Will For My Life
 
CALL               Merciful God,
                        we come before You with praise and thanksgiving.
                        Through Jesus Christ, 
                        you have lavished on us every spiritual blessing 
                        we could possibly imagine.
 
                        Before the world was created,
                        you already knew us and loved us.
                        You adopted us as your own children,
                        and red

ادامه مطلب  

شش موتور سیکلت تمام الکترونیکی جهان  

موتور سیکلت الکترونیکی
در عصر امروزی تنوع موتور سیکلت ها حتی از دیگر وسایل نقلیه عمومی هم بیشتر شده است. این وسایل نقلیه به علت جثه کوچک خود طرفداران منحصر به فردی دارد. همچنین به همین علت میتواند از نظر ظاهری انواع گوناگونی را داشته باشد.
در حال حاضر موتور سیکلت هایی با ویژگی الکتریکی بودن و قابلیت شارژ شدن چشم همگان را به سمت خود می کشاند. شرکت های سازنده در تلاش اند که هر کدام ویژگی منحصر به فردی را برای محصولات خود به ثبت برسانند.ویژگی

ادامه مطلب  

تازه های فراخوان بین المللی هجدهم مرداد 1397  

1) فراخوان مقاله و کنفرانس، پیشینیه حقوقی بریتانیایی با زمینه پیشینه حقوقی تطبیقی
The 2019 British Legal History Conference, 10-13 July 2019, St Andrews, Scotland
The theme of the conference is ‘Comparative Legal History’.

This website contains information about the conference and will be updated regularly. It also contains information on travel to St Andrews and accommodation.
Registration opens 1 January 2019

Registration closes 31st May 2019

Abstract submission open from early July 2018

Abstract submission deadline 15th September 2018

Institute of Legal and Constitutional Research
2)
A Century of Internationalism: The Promise and Legacies of The League of Nations

An interdisciplinary conference to be held in Li

ادامه مطلب  

تازه های فراخوان بین المللی هجدهم مرداد 1397  

1) فراخوان مقاله و کنفرانس، پیشینیه حقوقی بریتانیایی با زمینه پیشینه حقوقی تطبیقی
The 2019 British Legal History Conference, 10-13 July 2019, St Andrews, Scotland
The theme of the conference is ‘Comparative Legal History’.

This website contains information about the conference and will be updated regularly. It also contains information on travel to St Andrews and accommodation.
Registration opens 1 January 2019

Registration closes 31st May 2019

Abstract submission open from early July 2018

Abstract submission deadline 15th September 2018

Institute of Legal and Constitutional Research
2)
A Century of Internationalism: The Promise and Legacies of The League of Nations

An interdisciplinary conference to be held in Li

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >