پرواز و جادوی موسیقی  

این شعر از مشیری را Axiom of Choice خیلی خوب اجرا کرده است :
نه عقابم نه کبوتر اما
چون به جان آیم در غربت خاک
بال جادویی شعر
بال رویایی عشق
میرسانند به افلاک مرا
اوج میگیرم اوج
می شوم دور از این مرحله دور
میروم سوی جهانی که در آن همه موسیقی جان است
و گل افشانی نور همه گلبانگ سرور...
تا کجا ها برد آن موج طربناک مرا
نزده بال و پری بر لب آن بام بلند
یاد مرغان گرفتار قفس میکشد باز سوی خاک مرا
 
 
 

ادامه مطلب  

منتشر شد  

 
 
 
 
 
مرج البحرین مناسبات علم و دین
 
برگرفته و تلخیص شده از فصل دوم کتاب:
کل نگری دینی پیشارشته ای (منصور متین)
 
داستان میان‌رشتگی و میان‌رشته‌گرایی را غالبا بر مبنای تاریخچه مناسبات علوم و رشته‌های مختلف طی قرن 20  تعریف می‌کنند. مخلص کلام معمولا این است که، همگرایی تدریجی رشته‌های مختلف و دانشمندانش،  و تعامل درون‌سیستمی علم، نهایتا به رویکرد تلفیق دانش منجر گردیده است که تحولات ساختاری در

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1