.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میشیم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی  ش

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میشیم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی  ش

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

.......  

و چ خوب ست ک  فراموش کنیم مطلوب بودن جنسیتمون رو .......وقتی ک پابه درون اجتماع  بی بند و بار میگذاریم . یادت باشه  برای خودت ارزش قایل باشی  و خودت رو دوس داشته باشی  و  به وقت  ناچاری  فقط سکوت کنی  ک  سکوت  بهترین حربه  برای   نابودی و خلع سلاح  کردن  ادمی هستش  ک تا  دیروز  همه  زندگی  تو  بود  و  امروز  غریبه ای  ک  به زودی  دستش را  در دست دیگری خواهد گذاشت .بقول  دکتر علی &nb

ادامه مطلب  

محمدرضاحاج‌رستم بگلو  

به تو ای آینه از خسته‌ترین قاب، سلامگل نیلوفر خوابیده به مرداب، سلامای دو چشم تو دوتا شیخ ابوالعشوه‌ی ترکمست قیلوله و لم داده به محراب، سلامآخرین نسل به جامانده‌ی ترسابچه‌گانمغ هندوی از آتش‌ زده سرخاب، سلامای همه روی تو، ابروی تو از بوی تو مستچشم آهوی تو و خوی تو نایاب، سلاممژه در مژه که نه پنجه‌ی پنجاه پلنگپر قوی سر مویت دم سنجاب، سلاملف و نشر دو لبت غرق در ایجاز نمکقد و بالای تو سرمصدر اطناب، سلامای هم‌آغوشی ما، دیو در آغوش پریرقص ما

ادامه مطلب  

پسته  

کتاب بدست ، دراز  کشیده بودم روی تخت ،خوابم‌برده بود.نرمی دستی را روی صورتم احساس کردم، با دست دیگه اش  موهام نوازش میکردچشمام بسته بود اما متوجه بودم پسته اومده کنارم.خیلی خیلی آرووم   توی گوشم میگفت :عمه بیدارشوخواستم بیشتر نرمی دستای کوچیکش حس کنم روی صورتم ، و خودم غرق خواب عمیقی کردمبلاخره چشمام باز کردمچشماش برق میزد از ذوقعمه واست چیپس اوردم بیا بخوریم.نشستم روی تخت گفتم بیا بغلم ،اونقدر محکم منو بغل کرد،توی گوشش گفتم دلت

ادامه مطلب  

پسته  

کتاب بدست ، دراز  کشیده بودم روی تخت ،خوابم‌برده بود.نرمی دستی را روی صورتم احساس کردم، با دست دیگه اش  موهام نوازش میکردچشمام بسته بود اما متوجه بودم پسته اومده کنارم.خیلی خیلی آرووم   توی گوشم میگفت :عمه بیدارشوخواستم بیشتر نرمی دستای کوچیکش حس کنم روی صورتم ، و خودم غرق خواب عمیقی کردمبلاخره چشمام باز کردمچشماش برق میزد از ذوقعمه واست چیپس اوردم بیا بخوریم.نشستم روی تخت گفتم بیا بغلم ،اونقدر محکم منو بغل کرد،توی گوشش گفتم دلت

ادامه مطلب  

پسته  

کتاب بدست ، دراز  کشیده بودم روی تخت ،خوابم‌برده بود.نرمی دستی را روی صورتم احساس کردم، با دست دیگه اش  موهام نوازش میکردچشمام بسته بود اما متوجه بودم پسته اومده کنارم.خیلی خیلی آرووم   توی گوشم میگفت :عمه بیدارشوخواستم بیشتر نرمی دستای کوچیکش حس کنم روی صورتم ، و خودم غرق خواب عمیقی کردمبلاخره چشمام باز کردمچشماش برق میزد از ذوقعمه واست چیپس اوردم بیا بخوریم.نشستم روی تخت گفتم بیا بغلم ،اونقدر محکم منو بغل کرد،توی گوشش گفتم دلت

ادامه مطلب  

پنجاه و چار  

از آخرین روز ماه رمضون ..که همیــــشه دلگیر بوده برای من،و همراه با دلتنگی .. بهترین ماه رمضونام تووی تابستون بودن از وقتی که یادمه روزه گرفتم،از همون سال!از ســـال 1387 اگرچه با سختی همراه بودن همیشه اما همیشه لذتبخش بودن،با یه حس معنوی خاص براماما ...دیگه حالـا_اگرچه همیشه همینطور بوده_هیچی مث گذشته نیستحتا جام جهانی!که تا چندساعت دیگه شروع میشه... دیگه حس و حالی ندارهجوونی و نوجوونی .. کی قدرشُ میدونه؟..حالـا که آدم احساس پابه سن گذاشتن و

ادامه مطلب  

پنجاه و چار  

از آخرین روز ماه رمضون ..که همیــــشه دلگیر بوده برای من،و همراه با دلتنگی .. بهترین ماه رمضونام تووی تابستون بودن از وقتی که یادمه روزه گرفتم،از همون سال!از ســـال 1387 اگرچه با سختی همراه بودن همیشه اما همیشه لذتبخش بودن،با یه حس معنوی خاص براماما ...دیگه حالـا_اگرچه همیشه همینطور بوده_هیچی مث گذشته نیستحتا جام جهانی!که تا چندساعت دیگه شروع میشه... دیگه حس و حالی ندارهجوونی و نوجوونی .. کی قدرشُ میدونه؟..حالـا که آدم احساس پابه سن گذاشتن و

ادامه مطلب  

پنجاه و چار  

از آخرین روز ماه رمضون ..که همیــــشه دلگیر بوده برای من،و همراه با دلتنگی .. بهترین ماه رمضونام تووی تابستون بودن از وقتی که یادمه روزه گرفتم،از همون سال!از ســـال 1387 اگرچه با سختی همراه بودن همیشه اما همیشه لذتبخش بودن،با یه حس معنوی خاص براماما ...دیگه حالـا_اگرچه همیشه همینطور بوده_هیچی مث گذشته نیستحتا جام جهانی!که تا چندساعت دیگه شروع میشه... دیگه حس و حالی ندارهجوونی و نوجوونی .. کی قدرشُ میدونه؟..حالـا که آدم احساس پابه سن گذاشتن و

ادامه مطلب  

بردتيم اتحاد دراولين بازي تدارکاتي درسال جديد/قاسم شجاعي  

اتحادبنارآبشیرین 3       تیم محله علی آبادبرازجان 2گلها:شهرام سلیمی ، غلامعلی زمانی،غلامحسین عوضی بناریجمعه97/02/07 زمین چمن سپاه برازجانبازیکنان:غلامعلی زمانی،مالک زمانی،حسن زمانی،محمدرضاباقری،امیرحسین کهنسال،حسین جعفری(فرزندمندنی)،جعفرعباسی،شهرام سلیمی،بهرام سلیمی،امیررضایی،عبداله رضایی،حسین نوشیروانی،خالق پناه،غلامحسین عوضی بناریبازی باحملات تیم اتحادشروع شدودرپی همین فشارهابر روی دفاع حریف،دردقیقه10شهرام سلیمی

ادامه مطلب  

بردتيم اتحاد دراولين بازي تدارکاتي درسال جديد/قاسم شجاعي  

اتحادبنارآبشیرین 3       تیم محله علی آبادبرازجان 2گلها:شهرام سلیمی ، غلامعلی زمانی،غلامحسین عوضی بناریجمعه97/02/07 زمین چمن سپاه برازجانبازیکنان:غلامعلی زمانی،مالک زمانی،حسن زمانی،محمدرضاباقری،امیرحسین کهنسال،حسین جعفری(فرزندمندنی)،جعفرعباسی،شهرام سلیمی،بهرام سلیمی،امیررضایی،عبداله رضایی،حسین نوشیروانی،خالق پناه،غلامحسین عوضی بناریبازی باحملات تیم اتحادشروع شدودرپی همین فشارهابر روی دفاع حریف،دردقیقه10شهرام سلیمی

ادامه مطلب  

بردتيم اتحاد دراولين بازي تدارکاتي درسال جديد/قاسم شجاعي  

اتحادبنارآبشیرین 3       تیم محله علی آبادبرازجان 2گلها:شهرام سلیمی ، غلامعلی زمانی،غلامحسین عوضی بناریجمعه97/02/07 زمین چمن سپاه برازجانبازیکنان:غلامعلی زمانی،مالک زمانی،حسن زمانی،محمدرضاباقری،امیرحسین کهنسال،حسین جعفری(فرزندمندنی)،جعفرعباسی،شهرام سلیمی،بهرام سلیمی،امیررضایی،عبداله رضایی،حسین نوشیروانی،خالق پناه،غلامحسین عوضی بناریبازی باحملات تیم اتحادشروع شدودرپی همین فشارهابر روی دفاع حریف،دردقیقه10شهرام سلیمی

ادامه مطلب  

بردتيم اتحاد دراولين بازي تدارکاتي درسال جديد/قاسم شجاعي  

اتحادبنارآبشیرین 3       تیم محله علی آبادبرازجان 2گلها:شهرام سلیمی ، غلامعلی زمانی،غلامحسین عوضی بناریجمعه97/02/07 زمین چمن سپاه برازجانبازیکنان:غلامعلی زمانی،مالک زمانی،حسن زمانی،محمدرضاباقری،امیرحسین کهنسال،حسین جعفری(فرزندمندنی)،جعفرعباسی،شهرام سلیمی،بهرام سلیمی،امیررضایی،عبداله رضایی،حسین نوشیروانی،خالق پناه،غلامحسین عوضی بناریبازی باحملات تیم اتحادشروع شدودرپی همین فشارهابر روی دفاع حریف،دردقیقه10شهرام سلیمی

ادامه مطلب  

تحقیق كليات موضوع MIS  

تحقیق كلیات موضوعMIS
 
 
 
Mis چیست؟
تا نیمة دهة 1960 غالب شركتهای بزرگ علیرغم همه مشكلات موفق به اجرای اولین سیستم های كامپیوتری خود شده بودند. كار این شركت ها با حجم زیاید از داده ها كه در اختیار داشتند بسیار مشكل بود و تلاش زیادی بود تا این داده ها را به شكلی تبدیل نمایند كه برای كامپیوتر قابل قبول باشد. ادبیات كامپیوتر در سازمانها محدود بود به عده ای كارشناس اطلاعاتی، این كارشناسان نیز هیچگونه تجربه واقعی برای هدایت اجرای مراجل چرخه

ادامه مطلب  

تحقیق كليات موضوع MIS  

تحقیق كلیات موضوعMIS
 
 
 
Mis چیست؟
تا نیمة دهة 1960 غالب شركتهای بزرگ علیرغم همه مشكلات موفق به اجرای اولین سیستم های كامپیوتری خود شده بودند. كار این شركت ها با حجم زیاید از داده ها كه در اختیار داشتند بسیار مشكل بود و تلاش زیادی بود تا این داده ها را به شكلی تبدیل نمایند كه برای كامپیوتر قابل قبول باشد. ادبیات كامپیوتر در سازمانها محدود بود به عده ای كارشناس اطلاعاتی، این كارشناسان نیز هیچگونه تجربه واقعی برای هدایت اجرای مراجل چرخه

ادامه مطلب  

تحقیق كليات موضوع MIS  

تحقیق كلیات موضوعMIS
 
 
 
Mis چیست؟
تا نیمة دهة 1960 غالب شركتهای بزرگ علیرغم همه مشكلات موفق به اجرای اولین سیستم های كامپیوتری خود شده بودند. كار این شركت ها با حجم زیاید از داده ها كه در اختیار داشتند بسیار مشكل بود و تلاش زیادی بود تا این داده ها را به شكلی تبدیل نمایند كه برای كامپیوتر قابل قبول باشد. ادبیات كامپیوتر در سازمانها محدود بود به عده ای كارشناس اطلاعاتی، این كارشناسان نیز هیچگونه تجربه واقعی برای هدایت اجرای مراجل چرخه

ادامه مطلب  

تحقیق كليات موضوع MIS  

تحقیق كلیات موضوعMIS
 
 
 
Mis چیست؟
تا نیمة دهة 1960 غالب شركتهای بزرگ علیرغم همه مشكلات موفق به اجرای اولین سیستم های كامپیوتری خود شده بودند. كار این شركت ها با حجم زیاید از داده ها كه در اختیار داشتند بسیار مشكل بود و تلاش زیادی بود تا این داده ها را به شكلی تبدیل نمایند كه برای كامپیوتر قابل قبول باشد. ادبیات كامپیوتر در سازمانها محدود بود به عده ای كارشناس اطلاعاتی، این كارشناسان نیز هیچگونه تجربه واقعی برای هدایت اجرای مراجل چرخه

ادامه مطلب  

قطره‌ای پلک مرا بدجور سنگین کرده است  

ابرهای بغض در رؤیای بارانی شدنسینه‌ها؛ دریاچه‌ای در حال طوفانی شدنپنجه‌ی خونین بالش‌ها پُر از پَرهای قوخواب‌ها دنبال هم در حال طولانی شدنزندگی آن مردِ نابینای تنهایی‌ست که –چشم‌ها را شسته در رؤیای نورانی شدنقطره‌ای پلک مرا بدجور سنگین کرده استمثل اشک بره‌ها در شام قربانی شدنخوب می‌فهمم چه حالی دارد از بی‌همدمیپابه‌پای گرگ‌ها سرگرم چوپانی شدنبرکه‌های تشنه می‌بینند با چشمان خیسنیمه‌شب‌ها خواب گرمِ ماه‌پیشانی شدنخالی‌ام از

ادامه مطلب  

قطره‌ای پلک مرا بدجور سنگین کرده است  

ابرهای بغض در رؤیای بارانی شدنسینه‌ها؛ دریاچه‌ای در حال طوفانی شدنپنجه‌ی خونین بالش‌ها پُر از پَرهای قوخواب‌ها دنبال هم در حال طولانی شدنزندگی آن مردِ نابینای تنهایی‌ست که –چشم‌ها را شسته در رؤیای نورانی شدنقطره‌ای پلک مرا بدجور سنگین کرده استمثل اشک بره‌ها در شام قربانی شدنخوب می‌فهمم چه حالی دارد از بی‌همدمیپابه‌پای گرگ‌ها سرگرم چوپانی شدنبرکه‌های تشنه می‌بینند با چشمان خیسنیمه‌شب‌ها خواب گرمِ ماه‌پیشانی شدنخالی‌ام از

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

بابا ....  

نمی دونم چطوری شروع کنم به نوشتن از تویی که خیلی دوستت دارمو همدم هر لحظه زندگیم بودی... هر لحظه که میگم واقعا هر لحظه ش... بیشتر باهات حرف میزنم بلد نوشتن ازت نیستم بلد تعریف نیستم...و چون نوشتن از تو بلد بودن رو میطلبه و من نمی تونم بغض توی گلومه... میدونم که شاید هیچ وقت این پست رو ممکنه نخونی اما هر لحظه بودنت در کنارم رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که هنوز هستی و در کنارمی و هر روز صداتو میشنوم...از اینکه میبینم بخاطر اشتباهاتم ازم میگذری و کمک

ادامه مطلب  

دانلود کارآموزي رشته حسابداري در شرکت بازرگاني ستاره سهيل  

 دانلود کارآموزی رشته حسابداري در شرکت بازرگانی ستاره سهیلدانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداري،  گزارش کارآموزی شرکت بازرگانی ستاره سهیل؛ فعالیتهای مالی یك مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود . اندازه گیری دقیق نتایج عملكرد یك مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیكه مؤسسه منحل و كلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای

ادامه مطلب  

دانلود کارآموزي رشته حسابداري در شرکت بازرگاني ستاره سهيل  

 دانلود کارآموزی رشته حسابداري در شرکت بازرگانی ستاره سهیلدانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداري،  گزارش کارآموزی شرکت بازرگانی ستاره سهیل؛ فعالیتهای مالی یك مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود . اندازه گیری دقیق نتایج عملكرد یك مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیكه مؤسسه منحل و كلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای

ادامه مطلب  

مجموعه سوالات استخدامي رشته حسابداري  

مجموعه سوالات استخدامی رشته حسابدارينمونه سوالاتی در مورد رشته حسابداري است و برای کسانی که در رشته حسابداري تحصیل کردند و میخوان در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی استخدام بشندبهترین سوالات و تخصصی ترین سوالات و به صورت کلی شاخص ترین سوالات می باشندمشخصات فایلتعداد صفحات600حجم1 کیلوبایتفرمت فایل اصلیpdfدسته بندیآزمون های استخدامیتوضیحات کاملدر این مجموعه به همه واحد ها و دروس ها تخصصی حسابداري سوالاتی جداگانه و میکرو طبقه بندی شده م

ادامه مطلب  

گل من  

خنده ات آفسایدترین گل بود وقتیپابه پای نگاهت ...بخونhttp://aftabnews.ir/fa/news/526192/قالَ الإمام الجواد - علیه السلام - : الْخُشُوعُ زینَةُ الصَّلاةِ، وَ تَرْکُ ما لا یُعْنی زینَةُ الْوَرَعِ.«بحارالأنوار، ج 75، ص 80»امام جواد - علیه السلام - فرمود: خشوع و خضوع زینت بخش نماز  خواهد بود، ترک و رها کردن آنچه (برای دین و دنیا و آخرت) سودمند نباشد زینت بخش ورع و تقوای انسان می باشد.بیتوته

ادامه مطلب  

گل من  

خنده ات آفسایدترین گل بود وقتیپابه پای نگاهت ...بخونhttp://aftabnews.ir/fa/news/526192/قالَ الإمام الجواد - علیه السلام - : الْخُشُوعُ زینَةُ الصَّلاةِ، وَ تَرْکُ ما لا یُعْنی زینَةُ الْوَرَعِ.«بحارالأنوار، ج 75، ص 80»امام جواد - علیه السلام - فرمود: خشوع و خضوع زینت بخش نماز  خواهد بود، ترک و رها کردن آنچه (برای دین و دنیا و آخرت) سودمند نباشد زینت بخش ورع و تقوای انسان می باشد.بیتوته

ادامه مطلب  

تحقیق درباره تئوري حسابداري  

About 788,000 results (0.44 seconds) 

Search Resultsدانلود مقاله تئوری حسابداري - مگ ایران

magirans.com/دانلود-مقاله-تئوری-حسابداري.htm


Translate this page
تئوری حسابداري تا کنون کتابها و مقاله های بسیاری در زمینه تئوری حسابداري نوشته شده است. علت این جریان را می¬توان تلا‌ش برای یافتن مجموعه¬ای منسجم از اصول ...دانلود مقاله در مورد تئوری حسابداري اجتماعی - مگ ایران

magirans.com/دانلود-مقاله-در-مورد-تئوری-حسابداري-اج.htm

Translate this page
در این مقاله سعی شده که م

ادامه مطلب  

تحقیق درباره تئوري حسابداري  

About 788,000 results (0.44 seconds) 

Search Resultsدانلود مقاله تئوری حسابداري - مگ ایران

magirans.com/دانلود-مقاله-تئوری-حسابداري.htm


Translate this page
تئوری حسابداري تا کنون کتابها و مقاله های بسیاری در زمینه تئوری حسابداري نوشته شده است. علت این جریان را می¬توان تلا‌ش برای یافتن مجموعه¬ای منسجم از اصول ...دانلود مقاله در مورد تئوری حسابداري اجتماعی - مگ ایران

magirans.com/دانلود-مقاله-در-مورد-تئوری-حسابداري-اج.htm

Translate this page
در این مقاله سعی شده که م

ادامه مطلب  

حسابداری پیمانها-  

حسابداري پیمانها

دسته: حسابداري
بازدید: 137 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1362 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

حسابداري پیمانهای بلند مدتقیمت فایل فقط 8,000 تومان


حسابداري پیمانهای بلند مدت
مقدمه: پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات
را پوشش می دهد. فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل ق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >