بازم دوستت دارم...  

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻣﻦ ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺍﺯﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎ

ادامه مطلب  

بازم دوستت دارم...  

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻣﻦ ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺍﺯﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎ

ادامه مطلب  

بازم دوستت دارم...  

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻣﻦ ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺍﺯﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎ

ادامه مطلب  

بازم دوستت دارم...  

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻣﻦ ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺍﺯﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎ

ادامه مطلب  

بازم دوستت دارم...  

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻣﻦ ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺍﺯﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎ

ادامه مطلب  

بازم دوستت دارم...  

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻣﻦ ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺍﺯﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎ

ادامه مطلب  

برگرد که دلتنگم  

#ترانه #جدید #بهنام #دلتنگی #برگرد #نگام #کن  instagram: @boye_gandom2دله من تنگه نگاهه تو شده، ای #یارمبی تو گریه شده کار شبمو، هر روزماشک چشمام مثه بارون میباره، رو گونمکجاس اون دستای تو، تا که بشه آرومممنو از من تو گرفتی و شدی همخونمتوی رگهام تو نشستی و شدی آغازمولی حالا که من از شور نگاهت دورمشدم اشک و شده عکست شاهده اندوهم#کاشکی که تموم شه سفرت، #دنیایمتا تو برگردی و تو دستات بزارم، دستانم#دوباره خنده کنم شادی کنم با یارمدیگه دلتنگ نشمو زاری نشه

ادامه مطلب  

برگرد که دلتنگم  

#ترانه #جدید #بهنام #دلتنگی #برگرد #نگام #کن  instagram: @boye_gandom2دله من تنگه نگاهه تو شده، ای #یارمبی تو گریه شده کار شبمو، هر روزماشک چشمام مثه بارون میباره، رو گونمکجاس اون دستای تو، تا که بشه آرومممنو از من تو گرفتی و شدی همخونمتوی رگهام تو نشستی و شدی آغازمولی حالا که من از شور نگاهت دورمشدم اشک و شده عکست شاهده اندوهم#کاشکی که تموم شه سفرت، #دنیایمتا تو برگردی و تو دستات بزارم، دستانم#دوباره خنده کنم شادی کنم با یارمدیگه دلتنگ نشمو زاری نشه

ادامه مطلب  

 

سلام نازنین ....خوبی؟فک کنم باهام قهریبهت حق میدم ...ببخشید نیومدم زودتر نمیدونم واسش چی دلیل بگم که بشه توجیهش کردممنون که اينقدر خوبی توخواهش میکنم باهام قهر نکندر مورد اونی که پرسیدی باید بگم پرسیدم گفتن بله ولی اولویت با استادای خانومه. نه نمیشناسم همچین کسی روخواهش میکنم تنهام نزارممنونم برای شعرای خوشگلتهمه رو گذاشتم اونور دلتنگتم همیشه حتی اگه نتونم بیام و بنویسم

ادامه مطلب  

تقدیم به دلم  

تقدیم به دلم:سلام دلم که پر از خونی همیشهمیدونم از همه زخم خوردی توی زندگیتمیدونم توی بدن کسی بودی که از بچگی اذیتش کردن و خون به جون تو انداختنمیدونم حق تو اين نبود میدونم که همیشه فراموش میکنی بدی هارو ولی باز هم زخم میخوریمیدونم که بلد نيستی مثل بقیه باشیتو اشتباهی اومدی توی من تو باید توی دل یه پرنده میبودی یا یه ماهیمیدونم حق تو اين نبود که اين همه رنج بکشی و ببینیدوست دارم تو رو بردارم ببرم یه جای دور که بتونم یک دل سیر باهات تن

ادامه مطلب  

فردای نامعلوم  

ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﭙﯿﭽﻪ ﺗﻭ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ
ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻨﻮ ﮐﻼ‌ﻓﻢ ﮐﺮﺩ 
ﺍﮔﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﯼ ﻗﻠﺐ ﻧیمﻪ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺒﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﻢ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻢ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺕ


ادامه مطلب  

فردای نامعلوم  

ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﭙﯿﭽﻪ ﺗﻭ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ
ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻨﻮ ﮐﻼ‌ﻓﻢ ﮐﺮﺩ 
ﺍﮔﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﯼ ﻗﻠﺐ ﻧیمﻪ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺒﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﻢ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻢ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺕ


ادامه مطلب  

فردای نامعلوم  

ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﭙﯿﭽﻪ ﺗﻭ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ
ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻨﻮ ﮐﻼ‌ﻓﻢ ﮐﺮﺩ 
ﺍﮔﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﯼ ﻗﻠﺐ ﻧیمﻪ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺒﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﻢ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻢ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺕ


ادامه مطلب  

فردای نامعلوم  

ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻣﯿﭙﯿﭽﻪ ﺗﻭ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ
ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻨﻮ ﮐﻼ‌ﻓﻢ ﮐﺮﺩ 
ﺍﮔﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﯼ ﻗﻠﺐ ﻧیمﻪ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺒﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﻢ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻢ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯽ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺕ


ادامه مطلب  

میشه آیا؟  

خدایا میشه اين سری بعد مدت ها،دعام رو برآورده کنی و نشه؟تاکی باید نگران کار اين خانواده باشم؟اگه نشه که راحت میشم.یه نگرانیم کمتر میشه.سرم داره منفجر میشه،احساس میکنم رگ های مغزم میخوان بترکنخدایا خودت عمق نفرت منو نسبت به خانوادش میدونیپس خواهش میکنم ازت،التماست میکنم که نشه.یه کمم تو اين روزها به حرف های منم گوش بدهخواهش میکنم خدا.چرا ما باید جور بی فکری اونارو بکشیم؟ازکی تاحالا اينجوری بوده؟خدایا حوصله غرهای خانوادمو ندارم.میدونم می

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

 

از خوبیا بنویسم بعدا برام انرژی شه خدایا مرسی ک هستی که جز تو هیچکسو ندارم ک همه ارزوهام دست توعه شب عیده دعا میکنم برا حالم‌ک اروم شم ک ب ارامش برسم ب اسایش ب خوشبختی. خدایا خودت ک‌میدونی چی‌میخام خواهش میکنم منو ب ارزوم برسون  خدایا جز تو‌کسیو ندارم  خواهش میکنم 

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

عيد رمضان  

گذشت ماه عبادت رسید عید سعیدبه پاس شوق و ارادت رسید عید سعید
به روزه دار، خدا داده وعده ی جنتبرای اهل سعادت رسید عید سعید---گذشت ماه صیام و رسید موسم عیددلم هنوز به دام و رسید موسم عید
بهار رویش قران گذشت صد افسوس شمیم خوش به مشام و رسید موسم عید---ای ماه صیام برو اما برگرد امروز برو دوباره فردا برگرد
ما منتظر آمدنت می مانیم تنها نه، تو با یوسف زهرا (عج) برگرد---یك ماه به چشم خود خدا را دیدمشب تا به سحر حمد و ثنا را دیدم
یك ماه مطیع امر حق بودم من

ادامه مطلب  

به امید ظهورش  

به امید ظهورش ..


 
 
 
شاید آن روز که سهراب نوشت 
 
تا شقایق هست زندگی باید کرد،
 
خبر از دل پر درد گل یاس نداشت…
 
باید اين گونه نوشت…
 
هرگلی هم باشد چه شقایق چه گل پیچک و یاس…
 
تا نیاید مهدی زندگی دشوار است…
 
 
الهم عجل لولیک الفرج….
 
الهم صلی علي محمد و آل محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چه شود بیاید آن روز که به تو رسیده باشم
 
به هوای دیدن تو ز هوا ره

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگرد  

دانلود آهنگ آصف آریا برگرددانلود آهنگ جدید آصف آریا به نام برگردDownload New Music Asef Aria – Bargardمتن آهنگ برگرد آصف آریامیدونی کمم برات تو دیگه به روم نیار فکر آبروی من باش خودتو نکش کناراون همه خاطره چی شد یه دفعه یادت بیار هیشکی با دلم نمونده تو منو تنها نذارتو منو تنها نذار …میدونی دلم هنوز خرابته هنوز واسه نگاه تو میمیرممن هنوز دیوونتم از آدمای شهرمون سراغتو میگیرمجای خالیه تو جونمو داره میگیره هی دیوونه بسه بگردتو که رفتی بعد ت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >