متن آهنگ قدیمی آهنگ چه خوشگل شدی امشب  

آهنگ چه خوشگل شدی امشب,آکورد آهنگ چه خوشگل شدی امشب,دانلود آهنگ اندی چه خوشگل شدی امشب 320,دانلود اهنگ ارکستی چه خوشگل شدی امشب,متن اهنگ چه خوشگل شدی امشب اندی,متن آهنگ چه خوشگل شدی امشب,دانلود موزیک چه خوشگل شدی امشب از اندی,دانلود موزیک ویدیو چه خوشگل شدی امشب از اندی,موزیک ویدیو چه خوشگل شدی امشب اندی[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

متن آهنگ قدیمی آهنگ چه خوشگل شدی امشب  

آهنگ چه خوشگل شدی امشب,آکورد آهنگ چه خوشگل شدی امشب,دانلود آهنگ اندی چه خوشگل شدی امشب 320,دانلود اهنگ ارکستی چه خوشگل شدی امشب,متن اهنگ چه خوشگل شدی امشب اندی,متن آهنگ چه خوشگل شدی امشب,دانلود موزیک چه خوشگل شدی امشب از اندی,دانلود موزیک ویدیو چه خوشگل شدی امشب از اندی,موزیک ویدیو چه خوشگل شدی امشب اندی[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

متن آهنگ قدیمی آهنگ چه خوشگل شدی امشب  

آهنگ چه خوشگل شدی امشب,آکورد آهنگ چه خوشگل شدی امشب,دانلود آهنگ اندی چه خوشگل شدی امشب 320,دانلود اهنگ ارکستی چه خوشگل شدی امشب,متن اهنگ چه خوشگل شدی امشب اندی,متن آهنگ چه خوشگل شدی امشب,دانلود موزیک چه خوشگل شدی امشب از اندی,دانلود موزیک ویدیو چه خوشگل شدی امشب از اندی,موزیک ویدیو چه خوشگل شدی امشب اندی[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

در ادامه...  

لکن اینطور نشود که فکر کنند شما خواهر عروس
و چه بسا خود عروسید!!!
دو تا مکالمه:
اول :
+ شما خواهر عروسین؟
-نه!
+ خیلی خوشگل شدین!
-(ازون خنده های الکی) ممنون!
دوم :
+(روو به مامانم و اشاره به من) عروس ایشونن؟
-نههههههه نههههه نههههه!
دومی از این نظر جالب بود که... باشه من عروسم ولی
اگر من عروسم چرا شلوار پامه؟ چرا مانتو آبی با شال سورمه ای پوشیدم و کفشام مشکیه؟
مهم تر از اون... اگه من عروسم پس داماد کو؟ :))
خلاصه اینکه، هر چی هم خوشگل باشه، من دوست ندارم خود

ادامه مطلب  

327  

دیروز رفتم 8 تا تی شرت خوشگل واسه پوشیدن توی خونه خریدم ...  البته برای زیر مانتو جلو باز هم میشه پوشیدشون ، یکی از یکی خوشجیل موشچیل ترن ...
هر چی دنبال شلوار درست حسابی گشتم نبود ! همه شلوارا ساپورتی بودن ، من شلوار راحتی مدل کُردی میخواستم که آزاد باشم 
غروبم باز میخوام برم لباس بخرم ، من روی یه چیزی گیر بدم دیگه ول نمیکنم ! الانم افتادم روی مود لباس خریدن 
عزیزه دل هم صبح با حالت ملتمسانه هی میگفت : رنگ موهاتو عوض میکنی آره ؟باشه؟ 
منم لبخند خ

ادامه مطلب  

97/6/5  

امروز با دوستهای فاطی، رفتیم خونه زینب
منم واسش یه ماداگاسکار خوشگل با یه گلدون خوشگل گرفتم و بردم
خیلی گلمو دوست داشت و تازه گفت صالح عاشق ایناس
خوشحال شدم کادوش را دوست داشت :)
خیلی با بچه ها خوش گذشت خداروشکر
کلی خندیدیم و حرف زدیم
خدایا شکرت :)

ادامه مطلب  

32 و نسل خوشگل  

به نظرم دنیا داره به سمت بی مغز شدن میره!‌ دنیای بی محتوای قشنگ، دنیایی که در طولانی مدت کسل کننده است. همه چیز خیلی زیبا تر شده، کافه‌ها، آدمها، خيابان‌ها اما انگار همه چیز موقتی است و به آنی فرو می پاشد.  همین چند وقت پیش بود که اعتماد کردم و همه موسیقی‌های که روی بخش موزیک گوشیم داشتم و پاک کردم و برای خود خوش‌خیالم یک گروه تلگرام ساختم که موزیک‌هام رو اونجا گوش بدم.  حالا یک هفته است که تمام شد و رفت.  امروز باز روز از نو، روزی از نو، همه

ادامه مطلب  

ندای زندگی  

#پارت 19
من:مامااان تو رو خدا برگردیم ذیگه ناا ندارم.
مامان:غر نزن هنوز ده تا مغازه ی دیگه مونده.
من:نننههههه
سنا:خخخخ مامان رحم کن بهش دیگه این اومده استراحت کنه هااا نیومده اذیتش کنین.
من:مامان چهار تا مانتو خریدی با سه تا شلوار چهار تا شال
سنا هم یه تولوم و یه لباس کوتاه و دوتا مانتو
منم سه تا مانتو و دو تا شلوار و دوتا شال
بسسهههه دیگه
مامان:نظرم عوض نمیشه اون ده تا رو هم نگاه میکنم.
تو دهمین مغازه یه لباس مجلسی خوشگل ماهی مدل خرید .
خریدامون رو

ادامه مطلب  

 

رفتم بخوابم كه گفتم لباسامو جابجا كنم زودتر خشك بشه
كه ای دل غافل
تیشرت آبیه رنگ داده و شلوار كتون كرمی و تیشرت سفیدم بعله ابی شدن
ساعت سه نصفه شب برداشتم بردم تو حموم
هی سائیدم
مگه میرفت 
انقد تكرار كردم كه تیشرت سفیدم
لكه روغنش تموم شد
ورنگ ابیشم رفت 
واكنش لكه ها با پودر جالب بودن
یهو پر رنگ می شدن
و بعد كمرنگ تر
می تونستم تصور كنم كه چطوری پیوند خوردن تو تارو پود لباس
بعد تیشرت رفتم سراغ شلوار كه دیدم نقطه نقطه ابیه تیره داره
كل شلوار یعنی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام روزای خوشگل  

دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام روزای خوشگل
download new music Meysam Ebrahimi called Roozaye Khoshgel on hovomusic
برای دانلود آهنگ ” روزای خوشگل ” به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
دریافت آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی به نام روزای خوشگل از میثم ابراهیمی (با کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸) + پخش انلاین موزیک

دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام روزای خوشگل


لینک های دانلود
دانلود آهنگ - ( کیفیت عالی 128 )

ادامه مطلب  

تاریخچه کت و شلوار  

تاریخچه کت و شلوار
مقدمه
کت و شلوار امروزه یک پوشاک جهانی می باشد .
در اکثر همایش‌های سیاسی، علمی ، ورزشی و فرهنگی، پوشاک رسمی آقایان به شمار می آید . به جزء این موارد هم این پوشاک خواهان بسیار زیادی در سرتاسر جهان دارد .
اما جالب است بدانید ، که تاریخچه کت و شلوار نشان میدهد، این یک پوشاک کهن ایرانی است .
ایران زادگاه کت و شلوار
روت ترنویل کاکس، از پژوهشگران  برجسته تاریخ پوشاک جهان میباشد . وی در یکی از کتاب‌های خود عنوان «تاریخ لباس» که به

ادامه مطلب  

تاریخچه کت و شلوار  

تاریخچه کت و شلوار
مقدمه
کت و شلوار امروزه یک پوشاک جهانی می باشد .
در اکثر همایش‌های سیاسی، علمی ، ورزشی و فرهنگی، پوشاک رسمی آقایان به شمار می آید . به جزء این موارد هم این پوشاک خواهان بسیار زیادی در سرتاسر جهان دارد .
اما جالب است بدانید ، که تاریخچه کت و شلوار نشان میدهد، این یک پوشاک کهن ایرانی است .
ایران زادگاه کت و شلوار
روت ترنویل کاکس، از پژوهشگران  برجسته تاریخ پوشاک جهان میباشد . وی در یکی از کتاب‌های خود عنوان «تاریخ لباس» که به

ادامه مطلب  

من نوشت57  

خب خب خب 
من اومدم
اینکه طول کشید برای این بود ک شب طبق پیش بینیم ی جنگ روانی داشتیم که حوصله چک کردن وبمو نداشتم
خلاصه با استرس راهی قرار شدم
وسط راهم تصادف کردم:\
من مخالف رانندگی خانما نیستم اما خدایی بعضیاشون افتضاح رانندگی می کنن
خدا رو شکر ماشین خسارت ندید و ب موقع رسیدم
رفتیم کافه حرف بزنیم
لامصب خیلی خوشگل بود
دعا می کردم خوشگل نباشه
ولی اگه کیس ازدواج بود بچمون چی میشد
بابا خوشگل مامان خوشگل اوففف ^_^ :))) الان باز حسودا میان می گن اعتما

ادامه مطلب  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike
ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike. هدیه بی نظیر به دوستداران برندهای برتر. طراحی فوق العاده شیک و جدید. فری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ایکس لارج) ...
اگر شما هم به دنبال یک ست زیبا هستید بدون شک به خاطر تنوع زیاد در مدل های آن دچار مشکل در انتخاب هستید. دغدغه‌ی بسیاری از آقایان پیدا کردن لباس مناسب با قیمت خوب و جنس عالی است. آن‌ها بیش‌تر تمایل دارند که به جای خرید تی شرت و شلوار به صورت جداگا

ادامه مطلب  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike
ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike. هدیه بی نظیر به دوستداران برندهای برتر. طراحی فوق العاده شیک و جدید. فری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ایکس لارج) ...
اگر شما هم به دنبال یک ست زیبا هستید بدون شک به خاطر تنوع زیاد در مدل های آن دچار مشکل در انتخاب هستید. دغدغه‌ی بسیاری از آقایان پیدا کردن لباس مناسب با قیمت خوب و جنس عالی است. آن‌ها بیش‌تر تمایل دارند که به جای خرید تی شرت و شلوار به صورت جداگا

ادامه مطلب  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike
 
 
 
 
ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike. هدیه بی نظیر به دوستداران برندهای برتر. طراحی فوق العاده شیک و جدید. فری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ایکس لارج) ...
اگر شما هم به دنبال یک ست زیبا هستید بدون شک به خاطر تنوع زیاد در مدل های آن دچار مشکل در انتخاب هستید. دغدغه‌ی بسیاری از آقایان پیدا کردن لباس مناسب با قیمت خوب و جنس عالی است. آن‌ها بیش‌تر تمایل دارند که به جای خرید تی شرت و شلوار به صورت جداگا

ادامه مطلب  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike  

فروش ویژه ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike
 
 
 
 
ست تی شرت و شلوار مردانه + کفش Nike. هدیه بی نظیر به دوستداران برندهای برتر. طراحی فوق العاده شیک و جدید. فری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ایکس لارج) ...
اگر شما هم به دنبال یک ست زیبا هستید بدون شک به خاطر تنوع زیاد در مدل های آن دچار مشکل در انتخاب هستید. دغدغه‌ی بسیاری از آقایان پیدا کردن لباس مناسب با قیمت خوب و جنس عالی است. آن‌ها بیش‌تر تمایل دارند که به جای خرید تی شرت و شلوار به صورت جداگا

ادامه مطلب  

اردیبهشت  

چقدر یه اسم میتونه درخوره یه وضعیت باشه آخه "مانند بهشت"
نمیدونم قدما هم اردیبهشت انقد قشنگ بود و من نمیدونستم؟
قلمو برداشته رنگای خوشگل و شاد پاچیده همه جا
گلای خوشگل و خوش رنگ کشیده همه جا
آسمون یه آبی پر از ابرای پفکیی شده
یکی درمیون بارون میاد و غصه ها رو میشوره
نیمه شب یهو میزنه تو بلوار جلوی پنجره و یه روز خوشحال شروع میشه
صب زیر بارون میری مدرسه (من عاشق زیر بارون بدون چتر راه رفتنم)
زنگ تفریح یا زیر بارون قدم میزنیم یا دست هم و میگیریم و

ادامه مطلب  

اردیبهشت  

چقدر یه اسم میتونه درخوره یه وضعیت باشه آخه "مانند بهشت"
نمیدونم قدما هم اردیبهشت انقد قشنگ بود و من نمیدونستم؟
قلمو برداشته رنگای خوشگل و شاد پاچیده همه جا
گلای خوشگل و خوش رنگ کشیده همه جا
آسمون یه آبی پر از ابرای پفکیی شده
یکی درمیون بارون میاد و غصه ها رو میشوره
نیمه شب یهو میزنه تو بلوار جلوی پنجره و یه روز خوشحال شروع میشه
صب زیر بارون میری مدرسه (من عاشق زیر بارون بدون چتر راه رفتنم)
زنگ تفریح یا زیر بارون قدم میزنیم یا دست هم و میگیریم و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1