الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

الو؟ پلیس بین‌الملل؟  

همین الآن که داشتم صفحههاي مربوط به ادبیّات داستانی و کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌ رو بالاوپایین می‌کردم، متوجّه شدم یه نویسنده‌‌ی نه‌چندان مطرح فرانسوی ایده‌ی شیرین، فانتزی و پرهیجانی رو که همیشه -حداقل از هفت سال پیش- توی سرم داشتم، نوشته! می‌خوام از همین تریبون اعلام کنم که از صورت کشیده و دماغ استخونیت بدم می‌اد [به عکس‌هاي روی صفحه‌ی گوگل چشم‌غرّه می‌رود] و به نظرم خیلی نامردی که واینسادی تا من به تمرین‌هام تو داستان‌نویسی ادامه ب

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

دری وری نفرستید  

شمارو ب هرکی میپرستید شمارو ب جان همه آبا و اجدادتون و نوادگانتون و فامیل و وابستگانتون قسم ، این لینکهاي دری وری پرو.کسی رو فوروارد نکنین . ی الاغی ی چرتی تو ی گروهی فرستاد داشتم اسکرول میکردم او صفحه اون لینک کثافت تاچ شد و تپ پرید مرورگر و تپ تل.گر.م . تنظیمات پر.وک.سی داخلی تل.گم.رم بهم خورد و الان این تنظیمات ب درد ننهء فرستنده لینک میخوره چون دیگه صفحه اصلی تلگ.رمم بالا نمیاد ‎:'(‎هزاربار لعنتت کردم آدم بیشعور ! کلی اطلاعات و کار و زندگی دا

ادامه مطلب  

بررسی روش های بهبود فرآیند پیش بینی صفحه بعد انتخابی، توسط کاربر  

بررسی روش هاي بهبود فرآیند پیش بینی صفحه بعد انتخابی، توسط کاربرپروژه
و گزارش کامل به همراه چکیده، فهرست، شکل، جدول و منابع، چکیده: در عصر
حاضر وب کاوی محیط اینترنت جهانی را تبدیل به محیطی کاربردی تر کرده است.
که کاربران می توانند سریعتر و راحتتر اطلاعات مورد نیازشان را پیدا کنند
که شامل: کشف و تحلیل داده، مستندات و چند رسانه ای از محیط اینترنت جهانی
می باشد. ..

ادامه مطلب  

بررسی روش های بهبود فرآیند پیش بینی صفحه بعد انتخابی، توسط کاربر  

بررسی روش هاي بهبود فرآیند پیش بینی صفحه بعد انتخابی، توسط کاربرپروژه
و گزارش کامل به همراه چکیده، فهرست، شکل، جدول و منابع، چکیده: در عصر
حاضر وب کاوی محیط اینترنت جهانی را تبدیل به محیطی کاربردی تر کرده است.
که کاربران می توانند سریعتر و راحتتر اطلاعات مورد نیازشان را پیدا کنند
که شامل: کشف و تحلیل داده، مستندات و چند رسانه ای از محیط اینترنت جهانی
می باشد. ..

ادامه مطلب  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای ازدواج با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای ازدواج با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه
فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای ازدواج با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای ازدواج  با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.   وکالت برای ازدواج موکل :   آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شمار

ادامه مطلب  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برداشت از حساب و اخذ وام با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برداشت از حساب و اخذ وام با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه
فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برداشت از حساب و اخذ وام با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برداشت از حساب و اخذ وام  با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.   وکالت برداشت از حساب و اخذ وام   موکل :   آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره

ادامه مطلب  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت اخذ انحصار وراثت ء با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت اخذ انحصار وراثت ء با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه
فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت اخذ انحصار وراثت ء با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت اخذ انحصار وراثت  ء با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.   وکالت اخذ انحصار وراثت موکل :   آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد ...................

ادامه مطلب  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه
فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه  با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.   وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه موکل :   آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه

ادامه مطلب  

گرفتن زیر مجموعه در سایت های Moon  

برای گرفتن زیر مجموعه در سایت هاي Moon، باید لینک زیر مجموعه گیری خود را در اختیار دیگرانی که می خواهند از طریق شما در این سایت ها عضو بشوند، قرار دهید. برای اینکار شما در صفحه اصلی کاربری خودتان باید در بالای صفحه و بر روی کلمه Refer مانند تصویر زیر کلیک کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گرفتن زیر مجموعه در سایت های Moon  

برای گرفتن زیر مجموعه در سایت هاي Moon، باید لینک زیر مجموعه گیری خود را در اختیار دیگرانی که می خواهند از طریق شما در این سایت ها عضو بشوند، قرار دهید. برای اینکار شما در صفحه اصلی کاربری خودتان باید در بالای صفحه و بر روی کلمه Refer مانند تصویر زیر کلیک کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گرفتن زیر مجموعه در سایت های Moon  

برای گرفتن زیر مجموعه در سایت هاي Moon، باید لینک زیر مجموعه گیری خود را در اختیار دیگرانی که می خواهند از طریق شما در این سایت ها عضو بشوند، قرار دهید. برای اینکار شما در صفحه اصلی کاربری خودتان باید در بالای صفحه و بر روی کلمه Refer مانند تصویر زیر کلیک کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گرفتن زیر مجموعه در سایت های Moon  

برای گرفتن زیر مجموعه در سایت هاي Moon، باید لینک زیر مجموعه گیری خود را در اختیار دیگرانی که می خواهند از طریق شما در این سایت ها عضو بشوند، قرار دهید. برای اینکار شما در صفحه اصلی کاربری خودتان باید در بالای صفحه و بر روی کلمه Refer مانند تصویر زیر کلیک کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گرفتن زیر مجموعه در سایت های Moon  

برای گرفتن زیر مجموعه در سایت هاي Moon، باید لینک زیر مجموعه گیری خود را در اختیار دیگرانی که می خواهند از طریق شما در این سایت ها عضو بشوند، قرار دهید. برای اینکار شما در صفحه اصلی کاربری خودتان باید در بالای صفحه و بر روی کلمه Refer مانند تصویر زیر کلیک کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه  

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه
فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه  با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.   وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه موکل .................... .............فرزند ............

ادامه مطلب  

آموزش ساخت سایت تک صفحه ای  

درود خدمت دوستان عزیز.تو این پست قصد داریم تا به شما نشون بدیم چطور به سادگی و در عین حال به زیبایی هر چه تمام تر میشه یه وبسایت تک صفحه ای حرفه ای با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ایجاد کرد مثل سایت : Http://www.Dj-Abbas.irوبسایت هاي تک صفحه ای در حال حاضر کارایی بسیار بالایی دارن از جمله در : سایت هاي شرکت ها - سایت هاي شخصی افراد - معرفی یک محصول و کالا - معرفی یک مغازه و فروشگاه - فروش عمده اجناس - شروع تجارت الکترونیک و ... پس اینکه بلد باشیم چطور یه همچین سا

ادامه مطلب  

آموزش ساخت سایت تک صفحه ای  

درود خدمت دوستان عزیز.تو این پست قصد داریم تا به شما نشون بدیم چطور به سادگی و در عین حال به زیبایی هر چه تمام تر میشه یه وبسایت تک صفحه ای حرفه ای با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ایجاد کرد مثل سایت : Http://www.Dj-Abbas.irوبسایت هاي تک صفحه ای در حال حاضر کارایی بسیار بالایی دارن از جمله در : سایت هاي شرکت ها - سایت هاي شخصی افراد - معرفی یک محصول و کالا - معرفی یک مغازه و فروشگاه - فروش عمده اجناس - شروع تجارت الکترونیک و ... پس اینکه بلد باشیم چطور یه همچین سا

ادامه مطلب  

آموزش ساخت سایت تک صفحه ای  

درود خدمت دوستان عزیز.تو این پست قصد داریم تا به شما نشون بدیم چطور به سادگی و در عین حال به زیبایی هر چه تمام تر میشه یه وبسایت تک صفحه ای حرفه ای با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ایجاد کرد مثل سایت : Http://www.Dj-Abbas.irوبسایت هاي تک صفحه ای در حال حاضر کارایی بسیار بالایی دارن از جمله در : سایت هاي شرکت ها - سایت هاي شخصی افراد - معرفی یک محصول و کالا - معرفی یک مغازه و فروشگاه - فروش عمده اجناس - شروع تجارت الکترونیک و ... پس اینکه بلد باشیم چطور یه همچین سا

ادامه مطلب  

آموزش ساخت سایت تک صفحه ای  

درود خدمت دوستان عزیز.تو این پست قصد داریم تا به شما نشون بدیم چطور به سادگی و در عین حال به زیبایی هر چه تمام تر میشه یه وبسایت تک صفحه ای حرفه ای با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ایجاد کرد مثل سایت : Http://www.Dj-Abbas.irوبسایت هاي تک صفحه ای در حال حاضر کارایی بسیار بالایی دارن از جمله در : سایت هاي شرکت ها - سایت هاي شخصی افراد - معرفی یک محصول و کالا - معرفی یک مغازه و فروشگاه - فروش عمده اجناس - شروع تجارت الکترونیک و ... پس اینکه بلد باشیم چطور یه همچین سا

ادامه مطلب  

جزوه آموزش css  

جزوه آموزش css

دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 283 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 145 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

آموزش جامع
CSSقیمت فایل فقط 15,000 تومان

CSS چیست ؟


CSS مخفف cascading style sheet  به معنای چیدمان آبشاری است.


کاربرد اصلی css برای قالب بندی و تعیین خصوصیات ظاهری صفحات وب است .

برای طراحی قالب سایت دو روش کلی داریم :


1-استفاده از table: در این روش کل صفحه در یک جدول
تعریف میشود .اما عیب این روش در

ادامه مطلب  

جزوه آموزش css  

جزوه آموزش css

دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 283 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 145 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

آموزش جامع
CSSقیمت فایل فقط 15,000 تومان

CSS چیست ؟


CSS مخفف cascading style sheet  به معنای چیدمان آبشاری است.


کاربرد اصلی css برای قالب بندی و تعیین خصوصیات ظاهری صفحات وب است .

برای طراحی قالب سایت دو روش کلی داریم :


1-استفاده از table: در این روش کل صفحه در یک جدول
تعریف میشود .اما عیب این روش در

ادامه مطلب  

اندرباب نوستالژی  

وقتی حرف از نوستالژی می‌شود آدم یاد بوی کتاب‌هاي قدیمی و خانه مادربزرگ و برنامه کودک‌ دهه هفتاد می‌افتد. گاهی هم یاد اولین عشقش. در خیابان قدم می‌زنی و ناگهان از بوی عطر به شدت آشنایی مست می‌شوی. دستپخت مادرت را پس از ماه‌ها می‌خوری و پرت می‌شوی به سال‌هاي دور کودکی. خیلی‌ها نسبت به بو حس نوستالژیک دارند. همان ادکلن قبلی را بارها و بارها ‌می‌خرند تا خاطراتشان را زنده نگه دارند. برای بعضی دیگر مکان‌ها هستند که خاطره‌انگیزند. این که

ادامه مطلب  

اندرباب نوستالژی  

وقتی حرف از نوستالژی می‌شود آدم یاد بوی کتاب‌هاي قدیمی و خانه مادربزرگ و برنامه کودک‌ دهه هفتاد می‌افتد. گاهی هم یاد اولین عشقش. در خیابان قدم می‌زنی و ناگهان از بوی عطر به شدت آشنایی مست می‌شوی. دستپخت مادرت را پس از ماه‌ها می‌خوری و پرت می‌شوی به سال‌هاي دور کودکی. خیلی‌ها نسبت به بو حس نوستالژیک دارند. همان ادکلن قبلی را بارها و بارها ‌می‌خرند تا خاطراتشان را زنده نگه دارند. برای بعضی دیگر مکان‌ها هستند که خاطره‌انگیزند. این که

ادامه مطلب  

پر از خالی  

حسنا میاد دریخچال رو باز میکنه، نه از سر عود سندرم در یخچال ها نه واقعا وقت یه چیز خوردنش بود. بعد میره سراغ جامیوه ای و بعدش با یه کم بهت و قهقهه رو به من میکنه و میگه: ماماااااااااان این چرا خالیه؟!...کاش یه روزی خالی بودن یخچال-جامیوه ای یخچال- برای همه کودکان سوژه خنده و تعجب و قهقهه باشه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1