, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

, دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام  

,    دانلود آهنگ بیا حاشیه از شهاب تیام,    دانلود آهنگ شهاب تیام بنام مست و گیجم,    دانلود اهنگ مستو گیجم از شهاب تیام,    دانلود آهنگ مست و گیجم از شهاب تیام,    اهنگ جدید شهاب تیام حال من خوبه,    دانلود ریمیکس آهنگ بی حاشیه شهاب تیام,    دانلود موزیک ویدیو مست و گیجم شهاب تیام,    اهنگ مستو گیجم شهاب تیام,    شهاب تیام بی حاشیه موزیک ویدیو,   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

سالروز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی  

8 مرداد؛ روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید ، فیلسوف نامدار ایرانی اهل قیدار از استان زنجان ایران است.
 روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی به تایید مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ۸ مرداد است که در این روز همایش‌ها، بزرگداشت‌ها و یادبودهایی برای ایشان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

پلی بک ما با حالیم از شهاب مظفری  

 
 
دانلود نمونه فایل و خرید کامل پلی بک ما باحالیم از شهاب مظفري
https://idpay.ir/sedayeparsi/file/20432
 
 
عضویت در کانال آهنگ های پلی بک 
www.telegram.me/sedayeparsi  
سفارش ساخت آهنگ مورد علاقه تون  
ارتباط با تلگرام 
 www.telegram.me/playbacknew  
 
از فروشگاه آنلاین کانال پلی بک صدای پارسی دیدن کنید و در لحظه خرید کنید و پلی بک رو تحویل بگیرید
https://idpay.ir/sedayeparsi/file
 
 

ادامه مطلب  

406  

برنامه فشرده امروز اینجوری بود كههههه مرحله انتخاب لباس داشتیم و میكاپ و اینا.. بعد تر كنسرت شهاب مظفري و دست و جیغ و رقص و اینا... بعدتر عروسی رفیق خواهر... الانم خونه و خودمون رو بستیم به نوشیدنی های داغ جهت برگشتن صدامون به حالت طبیعی و دلجویی از تارهای صوتی و گلو و اینا...
ابوطالب قشنگم هم كه بالا اومد

ادامه مطلب  

سر به هوا باش (2)  

سلام به عزیزان و نگاه قشنگ مخاطبان عزیز
سمینار تخصصی نجوم و شهاب سنگ نراق
با حضور افتخاری پروفسور ایرج  عشقی زمین شناس مقیم آلمان
استاندار محترم
فرماندار محترم
رئیس محترم میراث فرهنگی استان
 
 
شهردار محترم
و......
رصد آسمان شب
بازدید از کانیها و سنگهای آسمانی
بازدید از شهاب سنگهای مختلف جهان
بررسی کانیها و شهاب سنگ آسمانی نراق
بازدید رایگان از بافت تاریخی نراق
 
 

ادامه مطلب  

شهاب باران  

انگار همیشه همینجوری بوده
مرداد که میشه یه عالمه شهاب شب بیست و دوم از آسمون میبارن و آسمون خیلی قشنگ میشه
قصه های مختلفی درباره شهاب ها هست و ممکنه که همونجوری که حتی آفریدگار گفته اینا همون اجنه و موجودات آسمونی باشن که نزدیک زمین میشن و میخوان به صداهای اینجا گوش بدن و تبدیل به شهاب میشن و از بین میرن یا اینکه سفینه های فضایی باشن یا فقط چنتا سنگ با سرعت زیاد باشن که شعله ور میشن یا اجرام آسمانی که میفتن شایدم واسه این باشن که وقتی میبینیم

ادامه مطلب  

مقایسه ستاره های دنباله دار، شهاب ها و سیارک ها  

چنان که می دانیم ستاره های دنباله دار، شهاب ها و سیارک ها اجرامی داخل فضا هستند. ستاره های دنباله دار به صورت نورهای درخشانی در فضا ظاهر می شوند و بدون تلسکوپ دیده نمی شوند. شهاب ها شبیه نوارهای باریکی در آسمان شب ظاهر می شوند. آنها را می توان با چشم غیرمسلح دید. سیارک ها توده هایی سنگی هستند که به دور خورشید می گردند. اندازه آنها در حدود 3 مایل (5 کیلومتر) است.
ستاره های دنباله دار که در قسمت های خارجی تر منظومه شمسی هستند بسیار کوچک تر از آنند

ادامه مطلب  

دانلود فیلم اعتراف  

دانلود فیلم تئاتر اعتراف به کارگردانی شهاب حسینی با کیفیت Full HD
تئاتر اعتراف به نویسندگی برد میرمن با بازی علی نصیریان
دانلود فیلم تئاتر اعتراف
کارگردان: شهاب حسینی | نویسنده: برد میرمن | سال تولید: 1396 | تاریخ انتشار: 1397
مدت زمان: 120 دقیقه | کیفیت: WEB-DL | نوع: نمایشی | مخاطب: بزرگسال
فرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: سهیلا امینی
خلاصه داستان:
تئاتر اعتراف برگرفته از قصه‌ی اصلی نمایش اعتراف برد میرمن نویسنده و
کارگردان مطرح آمریکایی اس

ادامه مطلب  

کشف ماده ای سخت تر از الماس در یک شهاب سنگ  

محققان از کشف ماده جدیدی در ترکیبات شهاب سنگ فرود آمده در سیبری خبر می دهند که از الماس سخت تر است.
شهاب سنگ ها بقایای به جای مانده از اجرام فضایی نظیر دنباله دار یا سیارک هستند که از برخورد با اتمسفر زمین جان سالم به در برده و خود را به سطح سیاره رسانده اند.
برای رفتن به ادامه مطلب بر روی کلید سبز سمت چپ کلیک کنید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کتاب  

تست زبان انگلیسی دهم شهاب اناری مبتکران

تست زبان انگلیسی دهم شهاب اناری مبتکران


نوشته شده توسط: 
شهاب اناری, روزبه شهلایی


تست زبان انگلیسی دهم شهاب اناری مبتکران
خصوصیات کتاب تست زبان انگلیسی دهم شهاب اناری مبتکران شامل:
 شامل 4 بخش گرامر، واژگان، درک مطلب، و آزمون های نمونه تستی - واژه نامه کامل دانش آموزی و ضمیمه های مفید - آموزش کامل گرامر با بیانی ساده به همراه تست های کنکورهای سراسری سال های گذشته و تألیفی هدفدار و درجه بندی شده -

ادامه مطلب  

بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی  

به مناسبت برگزاری بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی در کتابخانه عمومی امام حسین (ع) اقدام به برگزاری آثار و زندگینامه سهروردی و مسابقه نقاشی در بخش کودک نمود. در این برنامه خانم کوهگرد مربی قصه گو کتابخانه عمومی امام حسین(ع) ابتدا به معرفی آثار و زندگینامه سهروردی ویژه کودکان و نوجوانان پرداختند و در ادامه کودکان به نقاشی با موضوع مورد نظر اقدام نمودند. در پایان خانم عزیزی به معرفی آثار و اشعار سهروردی اقدام نمودند. برگزاری این برنامه ها منج

ادامه مطلب  

اکنون  

هم اکنون یک هفته پس از کنکور می باشد و داریم به کارهای لذت بخش زندگیمان را انجام می دهیم ... چه روزهای شیرینی البته با یک استرس خفیف ... هم اکنون در حال مطالعه کتابی اثر ژول ورن و دیدن فیلم دل شکستگان با بازی شهاب حسینی در نقش یک سید دانشجوی جامعه شناسی ...
به امید قبولی در کنکورمان برایمان دعا کنید دوستان عزیزم...

ادامه مطلب  

تصویر روز ناسا از یک سحابی  

این تاکسی پرنده یک‌ساعته از لس‌آنجلس به سان‌فرانسیسکو می‌رود/ عکس مهر: طبق حساب کاربری اینستاگرام سازمان فضایی آمریکا امروز به مناسبت تولد چارلز مسیه، ستاره شناس فرانسوی (۱۸۱۷-۱۷۳۰) وب سایت مربوط تلسکوپ هابل،تصاویر جدیدی از اجسام در عمق فضا با جزییات خارق العاده منتشر کرده است. مرسیه به دلیل جمع آوری «کاتالوگ سحابی ها و خوشه های ستارگان » مشهور است. این کاتالوگ شامل اجسام اعماق فضا است که به طرفداران و دوستداران شهاب سنگ ها کمک می

ادامه مطلب  

ماهي روي درخت  

خلاصه:به جای خواندن زل می زنم به بخارقطره هایی كه می چكند توی قوری و به بخار اتش فشان ها فكر می كنم... به دایناسور هایی كه دور هم قهوه می خورندو در مورد قشنگی شهاب سنگ كه از بالای سرشان رد می شود ،حرف می زنند. خوش به حالشان كه هیچ وقت مجبور نبودند بروند مدرسه. یك دستمال بر مى دارم و روی ان، دایناسور ها را برای دفتر نقاشى غیر ممكن ها می كشم.
                                                                                                                                 

ادامه مطلب  

ولیکن آدمی را صبر باید.... :)  

 
بعضی چیزا هستن، که دست خود آدم نیستن...
بعضی مشکلا هستن، که آدم خودش هیچ نقشی تو به وجود اومدنشون یا حتی حل کردنشون نداره...
باید باهاشون بسازی و بسپریش به زمان...
که شاید با گذشت زمان درست شه
یا یهو یه شهاب سنگ بیفته رو زمین و اونایی که باعث و بانیشونن، دچار یه تحول بزرگ بشن...
خلاصه که راهی جز صبر نداری....!
صبر...! :)
 

ادامه مطلب  

مظفری‌زاده: پنالتی استقلال گرفته نشد  

نقد داوری استقلال- فولاد
مظفري‌زاده: پنالتی استقلال گرفته نشد
کارشناس داوری فوتبال ایران اعلام کرد کوپال ناظمی تنها در یک صحنه بازی استقلال و فولاد مرتکب اشتباه شده است.
 
سعید مظفري‌زاده در گفت‌وگو با "ورزش سه" درباره قضاوت کوپال ناظمی در دیدار تیم‌های استقلال تهران و فولاد در نخستین مسابقه هفته پنجم لیگ برتر که به تساوی بدون گل انجامید، توضیحاتی ارائه داده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
* دقیقه 31 توپ ارسالی وریا غفوری به محوطه جریمه

ادامه مطلب  

خطرهای بالقوه و خطرهای بالفعل  

امروز یک جمله ای از فیلسوف نروژی خواندم که به دلم نشست. تلفظ اسم این فیلسوف کمی سخت است Lars Svendsen  که به فارسی میشه لارس(مثل پارس) سِوِندسِن و کتابهای او هم به شرح زیر است:
- فلسفه ملال/-Fashion: A Philosophy/- فلسفه ترس/- کار/-A Philosopy of Evil
و اما  آن جمله این است: منبع time.ir
"یکی از ویژگیهای تقریبا همیشگی خطرهای بالقوه‌ای که نسبت به آنها هشدار داده می‌شود، این است که چنان مطرح می‌شوند که گویی خطرهای بالفعل هستند. دنیا پر است از خطرهای بالقوه. ممکن است کسی شما را

ادامه مطلب  

Simcity  

آیا تا کنون به فکر شهر سازی افتاده اید؟
آیا بازی های دیگری را بازی کردید اما خوب نبوده اند؟
نگران نباشید!
موضوع ما درباره SimCity است!
اندروید:شما این بازی را با ساختن یک لاین کوچک خیابان شروع میکنید.امکاناتی از قبیل بیمارستان ،پلیس،آتش نشانی،پارک و .‌‌.. است که میتوانید در اختیار مردم شهرتون قرار دهید.جالب است بدانید که این بازی با مناسبت های سال رنگ و بو های متفاوتی به خود میگیرد.
کامپیوتر:در این بازی شما باید جدی تر از اندروید باشید . در این ب

ادامه مطلب  

مرا هزار امید است ....  

مرا هزار امید است و هر هزار تویی
شروع شادی و پایان انتظار تویی
بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت
چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی
دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند
در این سرا تو بمان! ای که ماندگار تویی
شهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی است
ستاره ای که بخندد به شام تار تویی!
جهانیان همه گر تشنگان خون منند
چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تویی
دلم صراحی لبریز آرزومندی است
مرا هزار امید است و هر هزار تویی
سیمین بهبهانی
 

ادامه مطلب  

Simcity  

آیا تا کنون به فکر شهر سازی افتاده اید؟
آیا بازی های دیگری را بازی کردید اما خوب نبوده اند؟
نگران نباشید!
موضوع ما درباره SimCity است!
اندروید:شما این بازی را با ساختن یک لاین کوچک خیابان شروع میکنید.امکاناتی از قبیل بیمارستان ،پلیس،آتش نشانی،پارک و .‌‌.. است که میتوانید در اختیار مردم شهرتون قرار دهید.جالب است بدانید که این بازی با مناسبت های سال رنگ و بو های متفاوتی به خود میگیرد.
کامپیوتر:در این بازی شما باید جدی تر از اندروید باشید . در این ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1