دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند دانشمندان  

 جدیدترین اختراع بشر پس از سالها تحقیق و جستجو نتیجه داد دانشمدان بر این باور هستند که تا  قرن 26 می توانند دستگاهی اختراع کنند تا بتوان در ان دنیا نیز تماس برقرار کنند و اگر  عزیزانی دلشان برای  مردگان تنگ شد  خوش و بشی داشته باشند البته این دستگاه فقط برای مردگان خوب کار می کند  چون مردگان بد قادر به شنیدن این امواج فیکزوفاکوزی نخواهند بود دستگاهی که می تواند فکر انسان را تا 300 هزار کیلومتر فاصله بخواند  دانشمندان پس از 

ادامه مطلب  

چهار صدمین پست  

خب رسیدیم به پست چهار صدمین من فکر نمی کردم انقدر بنویسمو تا اینجا دوام بیاورم حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم این وبلاگ از اول ، شوخی  ، شوخی  شروع شد ولی کم کم نوشته هایم  مقداری جدی شد البته   نوشته  های من  در واقع بیشتر یک باز تعریف فیلم(ریویو) هست و اصلا  ادعای نقد   حرفه ای ندارم چون در توان و علم  من نیست و علاوه بر این   اصلا قصد توصیه دیدن این نوع  فیلمها را به هیچ شخصی  ندارم شاید به خاطر

ادامه مطلب  

چهار صدمین پست  

خب رسیدیم به پست چهار صدمین نکته اول _من فکر نمی کردم انقدر بنویسم و تا اینجا دوام بیاورم حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم این وبلاگ از اول ، شوخی  ، شوخی  شروع شد ولی کم کم نوشته هایم  مقداری جدی شد البته   نوشته  های من  در واقع بیشتر یک باز تعریف فیلم(ریویو) هست و اصلا  ادعای نقد   حرفه ای ندارم چون در توان و علم  من نیست و علاوه بر این   اصلا قصد توصیه دیدن این نوع  فیلمها را به هیچ شخصی  ندارم شا

ادامه مطلب  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان
از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟
پاسخ :
آنچه درباره آمدن اموات به دیدار
بازماندگان مطرح است، این است که بر اساس روایات، ارواح مردگان هر چند گاهی به اذن
خداوند به دیدار خانواده‌شان می‌آیند و آن ها را می‌بینند. اگر سرگرم کارهای خوب
بودند، شادمان می‌شوند. اگر گرفتار کارهای بد بودند، ناراحت می‌شوند. اما اینکه در
چه ساعتی و یا چه زمانی و یا هر چند گاهی می‌آیند، روایات‌‌ها متفاوت

ادامه مطلب  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان
از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟
پاسخ :
آنچه درباره آمدن اموات به دیدار
بازماندگان مطرح است، این است که بر اساس روایات، ارواح مردگان هر چند گاهی به اذن
خداوند به دیدار خانواده‌شان می‌آیند و آن ها را می‌بینند. اگر سرگرم کارهای خوب
بودند، شادمان می‌شوند. اگر گرفتار کارهای بد بودند، ناراحت می‌شوند. اما اینکه در
چه ساعتی و یا چه زمانی و یا هر چند گاهی می‌آیند، روایات‌‌ها متفاوت

ادامه مطلب  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان
از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟
پاسخ :
آنچه درباره آمدن اموات به دیدار
بازماندگان مطرح است، این است که بر اساس روایات، ارواح مردگان هر چند گاهی به اذن
خداوند به دیدار خانواده‌شان می‌آیند و آن ها را می‌بینند. اگر سرگرم کارهای خوب
بودند، شادمان می‌شوند. اگر گرفتار کارهای بد بودند، ناراحت می‌شوند. اما اینکه در
چه ساعتی و یا چه زمانی و یا هر چند گاهی می‌آیند، روایات‌‌ها متفاوت

ادامه مطلب  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟  

آیا روایتی وجود دارد که مردگان
از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه آزاد هستند و به خانواده خود سر میزنند؟
پاسخ :
آنچه درباره آمدن اموات به دیدار
بازماندگان مطرح است، این است که بر اساس روایات، ارواح مردگان هر چند گاهی به اذن
خداوند به دیدار خانواده‌شان می‌آیند و آن ها را می‌بینند. اگر سرگرم کارهای خوب
بودند، شادمان می‌شوند. اگر گرفتار کارهای بد بودند، ناراحت می‌شوند. اما اینکه در
چه ساعتی و یا چه زمانی و یا هر چند گاهی می‌آیند، روایات‌‌ها متفاوت

ادامه مطلب  

بعذ از مصلوب شدن مسیح  

#آیات ِبعداز مصلوب شدن مسیح : روز بعد، که پس از ’روز تهیه‘ بود، سران کاهنان و فَریسیان نزد پیلاتُس گرد آمده، گفتند: «سرورا! به یاد داریم که آن گمراه‌کننده وقتی زنده بود، می‌گفت، ”پس از سه روز بر خواهم خاست.“ پس فرمان بده مقبره را تا روز سوّم نگهبانی کنند، مبادا شاگردان او آمده، جسد را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است، که در آن صورت، این فریب آخر از فریب اوّل بدتر خواهد بود.» پیلاتُس پاسخ داد: «شما خود نگهبانان دارید. بر

ادامه مطلب  

عدم تعارض آیات قرآن  

مردی خدمت امام علی(ع) آمد و عرض کرد: من درباره قرآن مجید به شک افتاده‌ام! امام فرمود: چرا؟! عرض کرد: در آیات بسیاری می‌بینیم که قرآن سخن از ملاقات پروردگار در قیامت می‌گوید و از سوی دیگر می‌فرماید: «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» چشم‌ها او را درک نمی‌کند، و او چشم‌ها را درک می‌کند، این آیات چگونه با هم سازگار است؟امام علی(ع) در پاسخ فرمود: لقاء پروردگار در اینجا به معنی مشاهده با چشم نیست، بلکه لقاء همان رستاخيز و برانگیخته شدن مردگان

ادامه مطلب  

عدم تعارض آیات قرآن  

مردی خدمت امام علی(ع) آمد و عرض کرد: من درباره قرآن مجید به شک افتاده‌ام! امام فرمود: چرا؟! عرض کرد: در آیات بسیاری می‌بینیم که قرآن سخن از ملاقات پروردگار در قیامت می‌گوید و از سوی دیگر می‌فرماید: «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» چشم‌ها او را درک نمی‌کند، و او چشم‌ها را درک می‌کند، این آیات چگونه با هم سازگار است؟امام علی(ع) در پاسخ فرمود: لقاء پروردگار در اینجا به معنی مشاهده با چشم نیست، بلکه لقاء همان رستاخيز و برانگیخته شدن مردگان

ادامه مطلب  

عدم تعارض آیات قرآن  

مردی خدمت امام علی(ع) آمد و عرض کرد: من درباره قرآن مجید به شک افتاده‌ام! امام فرمود: چرا؟! عرض کرد: در آیات بسیاری می‌بینیم که قرآن سخن از ملاقات پروردگار در قیامت می‌گوید و از سوی دیگر می‌فرماید: «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» چشم‌ها او را درک نمی‌کند، و او چشم‌ها را درک می‌کند، این آیات چگونه با هم سازگار است؟امام علی(ع) در پاسخ فرمود: لقاء پروردگار در اینجا به معنی مشاهده با چشم نیست، بلکه لقاء همان رستاخيز و برانگیخته شدن مردگان

ادامه مطلب  

عدم تعارض آیات قرآن  

مردی خدمت امام علی(ع) آمد و عرض کرد: من درباره قرآن مجید به شک افتاده‌ام! امام فرمود: چرا؟! عرض کرد: در آیات بسیاری می‌بینیم که قرآن سخن از ملاقات پروردگار در قیامت می‌گوید و از سوی دیگر می‌فرماید: «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» چشم‌ها او را درک نمی‌کند، و او چشم‌ها را درک می‌کند، این آیات چگونه با هم سازگار است؟امام علی(ع) در پاسخ فرمود: لقاء پروردگار در اینجا به معنی مشاهده با چشم نیست، بلکه لقاء همان رستاخيز و برانگیخته شدن مردگان

ادامه مطلب  

عدم تعارض آیات قرآن  

مردی خدمت امام علی(ع) آمد و عرض کرد: من درباره قرآن مجید به شک افتاده‌ام! امام فرمود: چرا؟! عرض کرد: در آیات بسیاری می‌بینیم که قرآن سخن از ملاقات پروردگار در قیامت می‌گوید و از سوی دیگر می‌فرماید: «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» چشم‌ها او را درک نمی‌کند، و او چشم‌ها را درک می‌کند، این آیات چگونه با هم سازگار است؟امام علی(ع) در پاسخ فرمود: لقاء پروردگار در اینجا به معنی مشاهده با چشم نیست، بلکه لقاء همان رستاخيز و برانگیخته شدن مردگان

ادامه مطلب  

شعر دوم از مجموعه ی "سه شعر از حافظه"  

اثری از: زبیگنیو هربرتزندگی، به رغمِزندگی، در میانه یمن به گناه فراموش کاری  نکوهش می کنم مرا.تو آغوش را وانهادی چنان که انگار تن پوشی است کندنیسیمایی را وانهادی که به پرسشی می ماند.دست مان شکل دست ات را نمی رسانَددست به هر چیزوناچیز می زنیم و هرز می رود.به صافیِ آبگینهبی نفسی که بر آن بماسدچشم بازمی گرداند پرسش را.سوی چشم هام روز به روز نو می شودروز به روز بساوایی ام می بالدبه یمن هم جواری با این همه چیزوناچیز.خونِ زندگی می جوشدسایه ها می

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

8-  

مرگ مرا می خواندبه ضیافت مجلل مردگانبه پایکوبی پر شور تابوت هابه آغوش شهوتناک خاکمن هم بستر عدم شده بودم پیش از وجودمرا ریشه در نیستی بود و این شاخه های عاصی-همین طغیانگران نو رسته-نام مرا به ننگ هستی آلودندمعدوم ازل را به ویرانه های وجود چه کار؟دست تو اما مرا پای ببستزلف تو اما زنجیر شد بر گردنمبرق چشمان تو اما دلم بسوختو من چنان حیران تو بودم که همه تو شدم-که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی-آه اگر این درختان را یارای سخن گفتن بود...آه اگر ای

ادامه مطلب  

دیدار اموات و مردگان  

دیدار اموات و مردگان
اسحاق بن عمار می گوید : « به
امام موسی کاظم (علیه السلام) عرض کردم : آیا روح مومن به دیدار خانواده اش می آید
؟
فرمودند : بله. عرض کردم : هر چند
وقت یک بار به ملاقات ایشان می آید ؟ فرمودند : به اندازه فضیلت و قدر و منزلتی که
هر کدام دارند .
بعضی هر روز ٬ بعضی هر دو روز یک
بار و بعضی هر سه روز یک بار و هرکدام که منزلتشان کم است هر جمعه.
عرض کردم : در چه ساعتی می آیند ؟
فرمودند : هنگام ظهر و مانند آن.
عرض کردم : در چه صورت و قیافه ای
می آی

ادامه مطلب  

دیدار اموات و مردگان  

دیدار اموات و مردگان
اسحاق بن عمار می گوید : « به
امام موسی کاظم (علیه السلام) عرض کردم : آیا روح مومن به دیدار خانواده اش می آید
؟
فرمودند : بله. عرض کردم : هر چند
وقت یک بار به ملاقات ایشان می آید ؟ فرمودند : به اندازه فضیلت و قدر و منزلتی که
هر کدام دارند .
بعضی هر روز ٬ بعضی هر دو روز یک
بار و بعضی هر سه روز یک بار و هرکدام که منزلتشان کم است هر جمعه.
عرض کردم : در چه ساعتی می آیند ؟
فرمودند : هنگام ظهر و مانند آن.
عرض کردم : در چه صورت و قیافه ای
می آی

ادامه مطلب  

کرمان چت،کریمان چت،چت کرمان،چت کریمان،کرمان گپ،کریمان گپ،گپ کرمان،گپ کریمان،کرمون چت،کرمون گپ  

کرمان چت،کریمان چت،چت کرمان،چت کریمان،کرمان گپ،کریمان گپ،گپ کرمان،گپ کریمان،کرمون چت،کرمون گپ
به چت روم فارسي کرمان چت خوش اومدید,چت رفسنجان یکی ازبهترین چت روم های سیرجان هست که با سرچ چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,کرمان چت,چت کرمان,کرمان گپ,گپ کرمان,خسته چت,چت خسته,خسته گپ,گپ خسته,سیرجان چت,چت سیرجان,سیرجان گپ,گپ سیرجان,عسل چت,رفسنجان چت,چت رفسنجان.کرمان چت|kermanchat|کرمانچت|کرمانیان چت| - کرمان چت اصلی وقدیمی اینجا

ادامه مطلب  

کرمان چت،کریمان چت،چت کرمان،چت کریمان،کرمان گپ،کریمان گپ،گپ کرمان،گپ کریمان،کرمون چت،کرمون گپ  

کرمان چت،کریمان چت،چت کرمان،چت کریمان،کرمان گپ،کریمان گپ،گپ کرمان،گپ کریمان،کرمون چت،کرمون گپ
به چت روم فارسي کرمان چت خوش اومدید,چت رفسنجان یکی ازبهترین چت روم های سیرجان هست که با سرچ چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,کرمان چت,چت کرمان,کرمان گپ,گپ کرمان,خسته چت,چت خسته,خسته گپ,گپ خسته,سیرجان چت,چت سیرجان,سیرجان گپ,گپ سیرجان,عسل چت,رفسنجان چت,چت رفسنجان.کرمان چت|kermanchat|کرمانچت|کرمانیان چت| - کرمان چت اصلی وقدیمی اینجا

ادامه مطلب  

دانلود سریال Fear the Walking Dead  

دانلود سریال Fear the Walking Dead با زیرنویس فارسيدانلود فصل چهارم سریال Fear the Walking Dead (از مردگان متحرک بترسید)قسمت 2 فصل چهارم قرار گرفتدانلود سریال Fear the Walking Dead مشخصات سریال :منتشر کننده : یوز دی النام سریال : از مردگان متحرک بترسید _ Fear the Walking Deadژانر : درام , ترسناکشبکه پخش کننده :amcسال های انتشار : ۲۰۱۷محصول کشور : آمریکاامتیاز سریال : 7.0/10اطلاعات بیشتر : IMDBکارگردان : Dave Erickson , Robert Kirkmanبازیگران : Ki

ادامه مطلب  

دانلود سریال Fear the Walking Dead  

دانلود سریال Fear the Walking Dead با زیرنویس فارسيدانلود فصل چهارم سریال Fear the Walking Dead (از مردگان متحرک بترسید)قسمت 2 فصل چهارم قرار گرفتدانلود سریال Fear the Walking Dead مشخصات سریال :منتشر کننده : یوز دی النام سریال : از مردگان متحرک بترسید _ Fear the Walking Deadژانر : درام , ترسناکشبکه پخش کننده :amcسال های انتشار : ۲۰۱۷محصول کشور : آمریکاامتیاز سریال : 7.0/10اطلاعات بیشتر : IMDBکارگردان : Dave Erickson , Robert Kirkmanبازیگران : Ki

ادامه مطلب  

دانلود سریال Fear the Walking Dead  

دانلود سریال Fear the Walking Dead با زیرنویس فارسيدانلود فصل چهارم سریال Fear the Walking Dead (از مردگان متحرک بترسید)قسمت 2 فصل چهارم قرار گرفتدانلود سریال Fear the Walking Dead مشخصات سریال :منتشر کننده : یوز دی النام سریال : از مردگان متحرک بترسید _ Fear the Walking Deadژانر : درام , ترسناکشبکه پخش کننده :amcسال های انتشار : ۲۰۱۷محصول کشور : آمریکاامتیاز سریال : 7.0/10اطلاعات بیشتر : IMDBکارگردان : Dave Erickson , Robert Kirkmanبازیگران : Ki

ادامه مطلب  

دانلود سریال Fear the Walking Dead  

دانلود سریال Fear the Walking Dead با زیرنویس فارسيدانلود فصل چهارم سریال Fear the Walking Dead (از مردگان متحرک بترسید)قسمت 2 فصل چهارم قرار گرفتدانلود سریال Fear the Walking Dead مشخصات سریال :منتشر کننده : یوز دی النام سریال : از مردگان متحرک بترسید _ Fear the Walking Deadژانر : درام , ترسناکشبکه پخش کننده :amcسال های انتشار : ۲۰۱۷محصول کشور : آمریکاامتیاز سریال : 7.0/10اطلاعات بیشتر : IMDBکارگردان : Dave Erickson , Robert Kirkmanبازیگران : Ki

ادامه مطلب  

نگاه ظریف او  

نزدیک نیمه شعبان که می شود دلم بدجور می گیرد.عیدی که صاحبش نیست. قهر نکرده... ولی رفته...ما شکلات و شیرینی و شربت پخش می کنیم و جشن می گیریم ولی چی؟ هیچی!***تصویر همیشگی ذهنم:ساحل را چراغانی کرده اند. صدای اهنگ و جشن و سور... پایکوبی راه انداخته اند.مردی سوار بر اسب، از کنار جمعیت عبور می کند.دریا شکافته می شود و مرد تا وسط دریا می رود و صدا می زند: "کسی هست که بخواهد نجات پیدا کند؟"امواج سکوت کرده اند و فقط صدای مرد می آید... آقا ایستاده اند.... و

ادامه مطلب  

نگاه ظریف او  

نزدیک نیمه شعبان که می شود دلم بدجور می گیرد.عیدی که صاحبش نیست. قهر نکرده... ولی رفته...ما شکلات و شیرینی و شربت پخش می کنیم و جشن می گیریم ولی چی؟ هیچی!***تصویر همیشگی ذهنم:ساحل را چراغانی کرده اند. صدای اهنگ و جشن و سور... پایکوبی راه انداخته اند.مردی سوار بر اسب، از کنار جمعیت عبور می کند.دریا شکافته می شود و مرد تا وسط دریا می رود و صدا می زند: "کسی هست که بخواهد نجات پیدا کند؟"امواج سکوت کرده اند و فقط صدای مرد می آید... آقا ایستاده اند.... و

ادامه مطلب  

نگاه ظریف او  

نزدیک نیمه شعبان که می شود دلم بدجور می گیرد.عیدی که صاحبش نیست. قهر نکرده... ولی رفته...ما شکلات و شیرینی و شربت پخش می کنیم و جشن می گیریم ولی چی؟ هیچی!***تصویر همیشگی ذهنم:ساحل را چراغانی کرده اند. صدای اهنگ و جشن و سور... پایکوبی راه انداخته اند.مردی سوار بر اسب، از کنار جمعیت عبور می کند.دریا شکافته می شود و مرد تا وسط دریا می رود و صدا می زند: "کسی هست که بخواهد نجات پیدا کند؟"امواج سکوت کرده اند و فقط صدای مرد می آید... آقا ایستاده اند.... و

ادامه مطلب  

نگاه ظریف او  

نزدیک نیمه شعبان که می شود دلم بدجور می گیرد.عیدی که صاحبش نیست. قهر نکرده... ولی رفته...ما شکلات و شیرینی و شربت پخش می کنیم و جشن می گیریم ولی چی؟ هیچی!***تصویر همیشگی ذهنم:ساحل را چراغانی کرده اند. صدای اهنگ و جشن و سور... پایکوبی راه انداخته اند.مردی سوار بر اسب، از کنار جمعیت عبور می کند.دریا شکافته می شود و مرد تا وسط دریا می رود و صدا می زند: "کسی هست که بخواهد نجات پیدا کند؟"امواج سکوت کرده اند و فقط صدای مرد می آید... آقا ایستاده اند.... و

ادامه مطلب  

نگاه ظریف او  

نزدیک نیمه شعبان که می شود دلم بدجور می گیرد.عیدی که صاحبش نیست. قهر نکرده... ولی رفته...ما شکلات و شیرینی و شربت پخش می کنیم و جشن می گیریم ولی چی؟ هیچی!***تصویر همیشگی ذهنم:ساحل را چراغانی کرده اند. صدای اهنگ و جشن و سور... پایکوبی راه انداخته اند.مردی سوار بر اسب، از کنار جمعیت عبور می کند.دریا شکافته می شود و مرد تا وسط دریا می رود و صدا می زند: "کسی هست که بخواهد نجات پیدا کند؟"امواج سکوت کرده اند و فقط صدای مرد می آید... آقا ایستاده اند.... و

ادامه مطلب  

نگاه ظریف او  

نزدیک نیمه شعبان که می شود دلم بدجور می گیرد.عیدی که صاحبش نیست. قهر نکرده... ولی رفته...ما شکلات و شیرینی و شربت پخش می کنیم و جشن می گیریم ولی چی؟ هیچی!***تصویر همیشگی ذهنم:ساحل را چراغانی کرده اند. صدای اهنگ و جشن و سور... پایکوبی راه انداخته اند.مردی سوار بر اسب، از کنار جمعیت عبور می کند.دریا شکافته می شود و مرد تا وسط دریا می رود و صدا می زند: "کسی هست که بخواهد نجات پیدا کند؟"امواج سکوت کرده اند و فقط صدای مرد می آید... آقا ایستاده اند.... و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >