۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

۱۲۵۱-حموم  

امروز از اون روز تنبلانه هاااااست...یعنی وقتی من حس حموم نداشته باشم.ببینین دیگه چه رووزیه اون روز:-))خب خداروشکر کمپانی عزیزمون برا بدن چاره کرده...موهارو چیکا کنم؟هنوز تمیزه..یکم دیگه راه داره با همیم سر برم در اجتماع ظاهر بشم:-))باید اعتراض کنیم به کمپانی..بگیم متخصصین چیکار میکنن؟؟ی چیزی هم خشک خشک بدن برا موها دیگه...ی درصد حتی حس حموم ندارم..میدونم برم حموم هم باز حس بیرون اومدن ندارم..امروز چندچندم باخودم؟خدابخیر کند...

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1124- خواب خاکبرسری  

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر میکردم چقدر خووووووووب دیشب رفتم حموم!بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و حموم بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در حموم به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

1160- ازدواج  

+خدا کنه فردا دندونپزشک اکی بده برای درست کردنش.+فلانی قرار بوده نامزد کنند بعد یک ماه عقد کنند.اما تصمیم گرفتند که همین الان عقد کنند.حالا چه حرفهایی که میزنند...اره معلوم نیست.چی شده که اینجوری شده؟اره چسبیدن که عقد کنند..و....خب بیخیال بابا جان!!!تصمیم گرفتن.به بقیه چه؟+فیلتر شکن امروز به همه نشر دادم.حالا فیلتر شکن خودم کار نمیکنه!+دوست دارم برم حموم.اما دوستم ندارم برم حموم.چون پنجره اتاقمو باز کنم و هوا لذت بخشه..میترسم سرما بخورم.

ادامه مطلب  

دوباره دیدمش  

هزار بار گفتم کوثر! نرو حموم نرو! میفهمی نرو؟ فردا برو گوش کردی ؟ نه پا شدی رفتی حموم. اخه با منم لج میکنی؟الان خوب شد؟تا رتفم حموم یک خورده بعدش رقیه داد زد گفت نیا بیرون فلانی اومده...دقیقا همون موقع داشتم بهش فکر میکردم. داشتم بهش فکر میکردم که جوری دوباره ببینم از دوشنهب همش تو سرمه بعنتی که چرا؟بعد که اومدم بیرون از منزع سلام جمعی کردم. دوباره کرم ریخت توپ انداخت سمتم نتونستم جلو خندمو بگیرم. اخ کوثر خدا خفت کنه ینی هم رفتی حموم هم خندیدی! م

ادامه مطلب  

دوباره دیدمش  

هزار بار گفتم کوثر! نرو حموم نرو! میفهمی نرو؟ فردا برو گوش کردی ؟ نه پا شدی رفتی حموم. اخه با منم لج میکنی؟الان خوب شد؟تا رتفم حموم یک خورده بعدش رقیه داد زد گفت نیا بیرون فلانی اومده...دقیقا همون موقع داشتم بهش فکر میکردم. داشتم بهش فکر میکردم که جوری دوباره ببینم از دوشنهب همش تو سرمه بعنتی که چرا؟ باید دوباره میدیدمش تا معنی کاراشو ببینم!بعد که اومدم بیرون از منزع سلام جمعی کردم. دوباره کرم ریخت توپ انداخت سمتم نتونستم جلو خندمو بگیرم. اخ کو

ادامه مطلب  

دوباره دیدمش  

هزار بار گفتم کوثر! نرو حموم نرو! میفهمی نرو؟ فردا برو گوش کردی ؟ نه پا شدی رفتی حموم. اخه با منم لج میکنی؟الان خوب شد؟تا رتفم حموم یک خورده بعدش رقیه داد زد گفت نیا بیرون فلانی اومده...دقیقا همون موقع داشتم بهش فکر میکردم. داشتم بهش فکر میکردم که جوری دوباره ببینم از دوشنهب همش تو سرمه بعنتی که چرا؟ باید دوباره میدیدمش تا معنی کاراشو ببینم!بعد که اومدم بیرون از منزع سلام جمعی کردم. دوباره کرم ریخت توپ انداخت سمتم نتونستم جلو خندمو بگیرم. اخ کو

ادامه مطلب  

۱۱۹۱-ذهن باز  

سلام.صبحتون بخیر:-)امروز روز‌۳۱ اردیبهشت است و صدای مرا از مشهد میشنویداز ساعت ۵ بیدارم و خابم نبرده..یعنی دیشب فقط ۴ساعت خوابیدم:-|الان میخوام برم حموم.بعد برم شرکت و انبار و بعد آمپول مامانو بزنم.بعد برم دانشگاه.بعد بیام خونه دنبال مامان و بریم دفتر.تحویل به مشتری هم‌این بین دارم.تا شب حسابی گرفتارم....سه شنبه هم همینطوره...با این تفاوت ک اول میرم دانشگاه.بعدش میرم بانک..بعدش میرم دفتر...خوابم میاد.اما خوابم نمیبره:-(برم‌حموم...یک ساندویچی چیز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >