گاهی قدم اول رو برداشتن سخت نیست اينکه بتونی بقیه راهو بری سخته!!!گاهی قدم اول رو برداشتن سخته اما بقیه راه یه روند پیش رویه!!!مثل یه دیوونه توی دنیای خودش و در بین جمعیت توی خیابون و خارج از دنیای بقیه با خودش زمزمه میکرد ... گاهی شفا لازم میشه آدم... خدایا شفا بده!!!چقد اين روزا زود میره و من عقبم... بهتره برم سروقت درس و همه چیزو بی خیال بشم... 

ادامه مطلب  

 

گاهی قدم اول رو برداشتن سخت نیست اينکه بتونی بقیه راهو بری سخته!!!گاهی قدم اول رو برداشتن سخته اما بقیه راه یه روند پیش رویه!!!مثل یه دیوونه توی دنیای خودش و در بین جمعیت توی خیابون و خارج از دنیای بقیه با خودش زمزمه میکرد ... گاهی شفا لازم میشه آدم... خدایا شفا بده!!!چقد اين روزا زود میره و من عقبم... بهتره برم سروقت درس و همه چیزو بی خیال بشم... 

ادامه مطلب  

 

گاهی قدم اول رو برداشتن سخت نیست اينکه بتونی بقیه راهو بری سخته!!!گاهی قدم اول رو برداشتن سخته اما بقیه راه یه روند پیش رویه!!!مثل یه دیوونه توی دنیای خودش و در بین جمعیت توی خیابون و خارج از دنیای بقیه با خودش زمزمه میکرد ... گاهی شفا لازم میشه آدم... خدایا شفا بده!!!چقد اين روزا زود میره و من عقبم... بهتره برم سروقت درس و همه چیزو بی خیال بشم... 

ادامه مطلب  

 

گاهی قدم اول رو برداشتن سخت نیست اينکه بتونی بقیه راهو بری سخته!!!گاهی قدم اول رو برداشتن سخته اما بقیه راه یه روند پیش رویه!!!مثل یه دیوونه توی دنیای خودش و در بین جمعیت توی خیابون و خارج از دنیای بقیه با خودش زمزمه میکرد ... گاهی شفا لازم میشه آدم... خدایا شفا بده!!!چقد اين روزا زود میره و من عقبم... بهتره برم سروقت درس و همه چیزو بی خیال بشم... 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

جک‌و جونورای لج‌درار برای همه‌تون آرزوی خوشبختی دارم  

هر موجودی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی بال و پرشو تکون می‌ده، یکی باله‌و دمشو،‌ یکی زمینو می‌کنه. هر آدمی یه جوری راهشو باز می‌کنه. یکی دست تو دست اين و اون می‌ذاره و رد میشه. یکی ولی کرگدنه سرشو میندازه پایین و رو برگرفته از همه، به ت..مم گویان، پیش میره. راهو ولی باید طی کرد. هرچند لجت بگیره از گردوخاکی که کرگدن تو چشم و چالت فرو کرده. یا از  اون یارو که مثل میمون رو شونه اين پریده، از گردن اون آویزون شده و تو صورت تو شکلک درورده. 

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

بی هویت...  

ذوق کرده بود از نبودنم...طفلکی رو انقد اذیتش کردم که کسی که دوستش نداره براش خوشايند تر از منه...باید راهی برای جبران باشه و من اون راهو پیدا میکنم...تا جایی که جنون بهم چیره نشه و حافظم یاری کنه ادامه میدم....ولی...کی گفته گریه کردن ممنوعه؟:))اگه هم ممنوع باشه خیلی وقته اختیار اين اشکا با من نیست...خیلی وقته دنیا جای قشنگی نیست...خیلی وقته خدا هم مهربون نیست...و خیلی وقته شیطانم بهم وفادار نیست...سرد...پژمرده...بی هویت...از هویتم یه شناسنامه مونده و چندت

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

گ ش ا د  

منم که از همه خسته ترمهمه چیو آوردم تو اتاق و چراغا رو خاموش کردم که بشینم فیلم ببینمحالا میبینم ای داد بیداد همه فیلما رو ریختم روی هاردم، هاردم هم توی پذیرایی روی میزه و کی حال داره بره اين همه راهو....باز آخر شب شد و من در لش ترین حالت ممکن دراز کشیدم و یه عالمه فکر هجوم آوردن سرمبرجام هم که به فنا رفت! حالا دیگه هرروز باید شاهد بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن هزینه های اپلای باشیم و هیچ امیدی هم به به درست شدن اوضاع نداشته باشیم!چیکار کنم! هی ه

ادامه مطلب  

612  

اين استاده یادتونه همون ک قدیما برا زبان عمومی من میومد خیلی خوب بودخواستگار دوستمه ینی خر شانس تراز اين دختر نیست والا از سرشم زیاده حالا قد نداره ولی پسر خوبی بودهیچ من نمیدونستم مجرده.......والا حسودی کردم نمیدونم چرا.....پیشرقته۱کلاس نداره  من چیکارکنم حالا استاد صنعتیم ک از اول اعلام کرده نمره نمیده من بیچاره چطور معدلمو درست کنم.استادم چهارشنبه کتابای ارشدو اوردخیلی زیادن چطوری برم اينهمه راهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعدا ن

ادامه مطلب  

612  

اين استاده یادتونه همون ک قدیما برا زبان عمومی من میومد خیلی خوب بودخواستگار دوستمه ینی خر شانس تراز اين دختر نیست والا از سرشم زیاده حالا قد نداره ولی پسر خوبی بودهیچ من نمیدونستم مجرده.......والا حسودی کردم نمیدونم چرا.....پیشرقته۱کلاس نداره  من چیکارکنم حالا استاد صنعتیم ک از اول اعلام کرده نمره نمیده من بیچاره چطور معدلمو درست کنم.استادم چهارشنبه کتابای ارشدو اوردخیلی زیادن چطوری برم اينهمه راهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعدا ن

ادامه مطلب  

612  

اين استاده یادتونه همون ک قدیما برا زبان عمومی من میومد خیلی خوب بودخواستگار دوستمه ینی خر شانس تراز اين دختر نیست والا از سرشم زیاده حالا قد نداره ولی پسر خوبی بودهیچ من نمیدونستم مجرده.......والا حسودی کردم نمیدونم چرا.....پیشرقته۱کلاس نداره  من چیکارکنم حالا استاد صنعتیم ک از اول اعلام کرده نمره نمیده من بیچاره چطور معدلمو درست کنم.استادم چهارشنبه کتابای ارشدو اوردخیلی زیادن چطوری برم اينهمه راهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعدا ن

ادامه مطلب  

612  

اين استاده یادتونه همون ک قدیما برا زبان عمومی من میومد خیلی خوب بودخواستگار دوستمه ینی خر شانس تراز اين دختر نیست والا از سرشم زیاده حالا قد نداره ولی پسر خوبی بودهیچ من نمیدونستم مجرده.......والا حسودی کردم نمیدونم چرا.....پیشرقته۱کلاس نداره  من چیکارکنم حالا استاد صنعتیم ک از اول اعلام کرده نمره نمیده من بیچاره چطور معدلمو درست کنم.استادم چهارشنبه کتابای ارشدو اوردخیلی زیادن چطوری برم اينهمه راهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعدا ن

ادامه مطلب  

612  

اين استاده یادتونه همون ک قدیما برا زبان عمومی من میومد خیلی خوب بودخواستگار دوستمه ینی خر شانس تراز اين دختر نیست والا از سرشم زیاده حالا قد نداره ولی پسر خوبی بودهیچ من نمیدونستم مجرده.......والا حسودی کردم نمیدونم چرا.....پیشرقته۱کلاس نداره  من چیکارکنم حالا استاد صنعتیم ک از اول اعلام کرده نمره نمیده من بیچاره چطور معدلمو درست کنم.استادم چهارشنبه کتابای ارشدو اوردخیلی زیادن چطوری برم اينهمه راهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعدا ن

ادامه مطلب  

22 اردیبهشت 97  

باید قبول کنم به تهش رسیدیم؟...
کجای راهو اشتباه رفتیم...عشق ابدیمون یه سالم دووم نیاورد...
زندگی بدون تو سرده ماه من:)
نمیتونم مقصر بدونمت...خودم خواستم برنگردی به زندگیم...
فقط کاری رو کردی که...حس میکردی جبران اشتباهاتته...خواستی یه بار واسه همیشه نجاتم بدی...
بدون عشقت دیگه هیچی نیست که بخوام بانوی مهتاب...حتی...مرگ...حتی کشتن...وحشت...انتقام...لبخند...بلند شدن...بیدار شدن از خواب...هیچی نمیخوام:)تو رو خواستم...دنیا بهم ندادت...حتی عشقتو از قلبم گرفت...درد

ادامه مطلب  

22 اردیبهشت 97  

باید قبول کنم به تهش رسیدیم؟...
کجای راهو اشتباه رفتیم...عشق ابدیمون یه سالم دووم نیاورد...
زندگی بدون تو سرده ماه من:)
نمیتونم مقصر بدونمت...خودم خواستم برنگردی به زندگیم...
فقط کاری رو کردی که...حس میکردی جبران اشتباهاتته...خواستی یه بار واسه همیشه نجاتم بدی...
بدون عشقت دیگه هیچی نیست که بخوام بانوی مهتاب...حتی...مرگ...حتی کشتن...وحشت...انتقام...لبخند...بلند شدن...بیدار شدن از خواب...هیچی نمیخوام:)تو رو خواستم...دنیا بهم ندادت...حتی عشقتو از قلبم گرفت...درد

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

مشاور هشت  

امروز یه چیزی متوجه شدم اما نمیدونم صحتش تا چه حده .هشت هر بار که از من ناراحت میشد و قهر میکرد ، فردای اون روز بشدت دلتنگ میشد و زنگ میزد .اصلا براش مهم نبود چقدر زنگ میزنه انقدر زنگ میزد تا جواب بدم .اينبار که هشت حرف آخر رو اول زد و خیال هر دومون رو راحت کرد ، من دیگه داشتم به قهقهرا میرفتم که یک دفعه امروز صبح یک دوستی زنگ زد و گفت به مشاور گفته دلم براش تنگ شده و دوسش دارم و نظرم عوض شده و میخوام برگردم . مشاور هم گفته خوب فکراتو بکن رفتار ها

ادامه مطلب  

کاش این مردم، دانه های دلشان پیدا بود  

نمیدونم من ذهن بیماری دارم، جامعه بیماره و من حق دارم، یا کلا چه کوفتیه که انقدر به همه چیز و همه کس شک دارم...حقیقتا اعتماد کردن از یه حدی به بعد برام روانی کننده‌س و به نظرم بخش بزرگی از فاصله گرفتنم از آدم‌ها به اين دلیله...وقتی بهشون نزدیک میشی باید اعتماد کنی و یه سری مرزهارو براشون برداری...برای من مثل اين میمونه که جای زخم نشونشون بدم که فلانی، اگه خواستی بزنی فلان جا بزنی من قطعا میمیرم!مثل دادن نقطه ضعف میمونه! اصن به خاطر همینه که ابدا

ادامه مطلب  

کاش این مردم، دانه های دلشان پیدا بود  

نمیدونم من ذهن بیماری دارم، جامعه بیماره و من حق دارم، یا کلا چه کوفتیه که انقدر به همه چیز و همه کس شک دارم...حقیقتا اعتماد کردن از یه حدی به بعد برام روانی کننده‌س و به نظرم بخش بزرگی از فاصله گرفتنم از آدم‌ها به اين دلیله...وقتی بهشون نزدیک میشی باید اعتماد کنی و یه سری مرزهارو براشون برداری...برای من مثل اين میمونه که جای زخم نشونشون بدم که فلانی، اگه خواستی بزنی فلان جا بزنی من قطعا میمیرم!مثل دادن نقطه ضعف میمونه! اصن به خاطر همینه که ابدا

ادامه مطلب  

کاش این مردم، دانه های دلشان پیدا بود  

نمیدونم من ذهن بیماری دارم، جامعه بیماره و من حق دارم، یا کلا چه کوفتیه که انقدر به همه چیز و همه کس شک دارم...حقیقتا اعتماد کردن از یه حدی به بعد برام روانی کننده‌س و به نظرم بخش بزرگی از فاصله گرفتنم از آدم‌ها به اين دلیله...وقتی بهشون نزدیک میشی باید اعتماد کنی و یه سری مرزهارو براشون برداری...برای من مثل اين میمونه که جای زخم نشونشون بدم که فلانی، اگه خواستی بزنی فلان جا بزنی من قطعا میمیرم!مثل دادن نقطه ضعف میمونه! اصن به خاطر همینه که ابدا

ادامه مطلب  

کاش این مردم، دانه های دلشان پیدا بود  

نمیدونم من ذهن بیماری دارم، جامعه بیماره و من حق دارم، یا کلا چه کوفتیه که انقدر به همه چیز و همه کس شک دارم...حقیقتا اعتماد کردن از یه حدی به بعد برام روانی کننده‌س و به نظرم بخش بزرگی از فاصله گرفتنم از آدم‌ها به اين دلیله...وقتی بهشون نزدیک میشی باید اعتماد کنی و یه سری مرزهارو براشون برداری...برای من مثل اين میمونه که جای زخم نشونشون بدم که فلانی، اگه خواستی بزنی فلان جا بزنی من قطعا میمیرم!مثل دادن نقطه ضعف میمونه! اصن به خاطر همینه که ابدا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >