راه های پیشگیری از بیدزدگی 2  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

راه های پیشگیری از بیدزدگی 2  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

راه های پیشگیری از بیدزدگی 2  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

رفوگری در محدوده پاسداران بخش دوم  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

رفوگری در محدوده پاسداران بخش دوم  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

رفوگری در محدوده پاسداران بخش دوم  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

رفوگری در محدوده پاسداران بخش دوم  

راه های پیشگیری از بیدخوردگی فرش های اعلاء - بخش دوم ممکن است
بیدخوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری
که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی ازبین رفته باشد.اگر
قالی با ارزش و نفیس باشد. بالاخص قالیهای موزه ای نباید تمام پرزهای
باقیمانده از بیدخوردگی را از قالی در آورد. بلکه همچنان برحسب اینکه
بیدخوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد ولی در قالیهای معمولی
چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد ابتدا خا

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

فرش 700 شانه  

فرش ماشینی700 شانههر فرش ماشینی دارای دونوع تراکم بافت می باشد که یکی تراکم عرضی و دیگری تراکم طولی نامیده می‌شود. تراکم عرضی فرش را شانه آن می‌گویند. شانه فرش عامل اصلی تعیین قیمت فرش ماشینی به شمار می‌رود چراکه با بیشتر شدن آن نقش‌ها ظریف‌تر می‌شوند. در حال حاضر فرش های تولید شده در شهر مشهد اعم از فرش مشهد، فرش نگین مشهد، فرش زمرد مشهد، فرش آرا مشهد و فرش پرشین مشهد با تراکم های 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه و از با کیفیت ترین الیاف ش

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم چون گاهی نمیتونم وباتون بیام... شرمنده م... 

ادامه مطلب  

غریب  

هیچی بدتر از این نیست که توی یه جمع شلوغ نشسته باشی اما نه کسی باشه باهاش حرف بزنی نه تی وی چیزی داره که ببینی... و کلا خیره به گلای قالی باشی...تی وی: تلویزیونقالی: نه در واقع فرشالکی اینجوری نوشتم... شاید سرگرم بشم...راستی نظراتو از این به بعد تایید میکنم چون گاهی نمیتونم وباتون بیام... شرمنده م... 

ادامه مطلب  

استقبال بی نظیر از طرح بافت قالی ˈ هر گردشگر یک گره ˈدر یزد  

پژوهشی بر قالی های دستباف قدیم یزد - پرتال جامع علوم انسانیدر طول دوران های متوالی بافت قالی با طرح های متنوع در یزد رواج. داشـته اسـت، نظیـر
طرح هـای لچـک و ترنـج، تصویـری، حیـوان دار، برده انــد و به طورکلــی ســاختار هــر
کــدام از قالی هــا به گونــه ای بــا یـزد، تهیـه می شـده؛ چـون چـوب اآن هـا صـاف و بـدون
گـره بـوده اسـت. در یـزد در سـال 1801 میـالدی )اوایـل حکومـت قاجاریـه در ایـران(، در
یـک.
دریافت18 فوریه 2015 عضو هیئت علمی سازمان

ادامه مطلب  

استقبال بی نظیر از طرح بافت قالی ˈ هر گردشگر یک گره ˈدر یزد  

پژوهشی بر قالی های دستباف قدیم یزد - پرتال جامع علوم انسانیدر طول دوران های متوالی بافت قالی با طرح های متنوع در یزد رواج. داشـته اسـت، نظیـر
طرح هـای لچـک و ترنـج، تصویـری، حیـوان دار، برده انــد و به طورکلــی ســاختار هــر
کــدام از قالی هــا به گونــه ای بــا یـزد، تهیـه می شـده؛ چـون چـوب اآن هـا صـاف و بـدون
گـره بـوده اسـت. در یـزد در سـال 1801 میـالدی )اوایـل حکومـت قاجاریـه در ایـران(، در
یـک.
دریافت18 فوریه 2015 عضو هیئت علمی سازمان

ادامه مطلب  

استقبال بی نظیر از طرح بافت قالی ˈ هر گردشگر یک گره ˈدر یزد  

پژوهشی بر قالی های دستباف قدیم یزد - پرتال جامع علوم انسانیدر طول دوران های متوالی بافت قالی با طرح های متنوع در یزد رواج. داشـته اسـت، نظیـر
طرح هـای لچـک و ترنـج، تصویـری، حیـوان دار، برده انــد و به طورکلــی ســاختار هــر
کــدام از قالی هــا به گونــه ای بــا یـزد، تهیـه می شـده؛ چـون چـوب اآن هـا صـاف و بـدون
گـره بـوده اسـت. در یـزد در سـال 1801 میـالدی )اوایـل حکومـت قاجاریـه در ایـران(، در
یـک.
دریافت18 فوریه 2015 عضو هیئت علمی سازمان

ادامه مطلب  

استقبال بی نظیر از طرح بافت قالی ˈ هر گردشگر یک گره ˈدر یزد  

پژوهشی بر قالی های دستباف قدیم یزد - پرتال جامع علوم انسانیدر طول دوران های متوالی بافت قالی با طرح های متنوع در یزد رواج. داشـته اسـت، نظیـر
طرح هـای لچـک و ترنـج، تصویـری، حیـوان دار، برده انــد و به طورکلــی ســاختار هــر
کــدام از قالی هــا به گونــه ای بــا یـزد، تهیـه می شـده؛ چـون چـوب اآن هـا صـاف و بـدون
گـره بـوده اسـت. در یـزد در سـال 1801 میـالدی )اوایـل حکومـت قاجاریـه در ایـران(، در
یـک.
دریافت18 فوریه 2015 عضو هیئت علمی سازمان

ادامه مطلب  

این زنجیره ی دندان های شکسته و پسری به نام توحید  

روی این قالی قبل تر هم پا گذاشتی ننه. خون دیده بودی حالت بد شد یادت هست؟ خونِ توحید بود. دندوناش ننه. دندون. یادت هست؟ نگاه می کند. ننه توحید. توحید یادت هست؟ تونل؟ تونل نه ننه. میگم توحید. دندوناش شکسته بود. خون از دهنش می ریخت بیرون. روی قالی می ریخت. اومدی خونه دیدی قالی پر از خون شده. حالت بد شد. یادته ننه؟ نگاه می کند. چروک خورده و آواره نگاه می کند. دستش را می گیرم روی قالی می کشم. بلندتر طوریکه انگار داد بزنم. ننه. این قالی مال مادر خدا بیامرزت

ادامه مطلب  

شیرازه منفصل  

شیرازه دوزی منفصل چیست؟شیرازه منفصلچنانچه در قالی قسمت ساده
باف آن کم باشد و یا اصلاً نداشته باشد و یا مانند قالیهای تبریز، شیراز
باشد، پس از پایین آوردن قالی از دار، آنرا با استفاده از روش شیرازه
منفصل، شیرازه پیچی می کنند. این نوع شیرازه در بازار به صورت متری برای
فروش وجود دارد. چنانچه بخواهیم خود آنرا تهیه کنیم باید به صورتی که شرح
داده می شود عمل کرد: نخست چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طول کمی
بیشتر از طول فرش انتخاب می کنند و

ادامه مطلب  

شیرازه منفصل  

شیرازه دوزی منفصل چیست؟شیرازه منفصلچنانچه در قالی قسمت ساده
باف آن کم باشد و یا اصلاً نداشته باشد و یا مانند قالیهای تبریز، شیراز
باشد، پس از پایین آوردن قالی از دار، آنرا با استفاده از روش شیرازه
منفصل، شیرازه پیچی می کنند. این نوع شیرازه در بازار به صورت متری برای
فروش وجود دارد. چنانچه بخواهیم خود آنرا تهیه کنیم باید به صورتی که شرح
داده می شود عمل کرد: نخست چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طول کمی
بیشتر از طول فرش انتخاب می کنند و

ادامه مطلب  

شیرازه منفصل  

شیرازه دوزی منفصل چیست؟شیرازه منفصلچنانچه در قالی قسمت ساده
باف آن کم باشد و یا اصلاً نداشته باشد و یا مانند قالیهای تبریز، شیراز
باشد، پس از پایین آوردن قالی از دار، آنرا با استفاده از روش شیرازه
منفصل، شیرازه پیچی می کنند. این نوع شیرازه در بازار به صورت متری برای
فروش وجود دارد. چنانچه بخواهیم خود آنرا تهیه کنیم باید به صورتی که شرح
داده می شود عمل کرد: نخست چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طول کمی
بیشتر از طول فرش انتخاب می کنند و

ادامه مطلب  

شیرازه منفصل  

شیرازه دوزی منفصل چیست؟شیرازه منفصلچنانچه در قالی قسمت ساده
باف آن کم باشد و یا اصلاً نداشته باشد و یا مانند قالیهای تبریز، شیراز
باشد، پس از پایین آوردن قالی از دار، آنرا با استفاده از روش شیرازه
منفصل، شیرازه پیچی می کنند. این نوع شیرازه در بازار به صورت متری برای
فروش وجود دارد. چنانچه بخواهیم خود آنرا تهیه کنیم باید به صورتی که شرح
داده می شود عمل کرد: نخست چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طول کمی
بیشتر از طول فرش انتخاب می کنند و

ادامه مطلب  

شیرازه دوزی منفصل  

شیرازه دوزی منفصل چیست؟شیرازه منفصلچنانچه در قالی قسمت ساده
باف آن کم باشد و یا اصلاً نداشته باشد و یا مانند قالیهای تبریز، شیراز
باشد، پس از پایین آوردن قالی از دار، آنرا با استفاده از روش شیرازه
منفصل، شیرازه پیچی می کنند. این نوع شیرازه در بازار به صورت متری برای
فروش وجود دارد. چنانچه بخواهیم خود آنرا تهیه کنیم باید به صورتی که شرح
داده می شود عمل کرد: نخست چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طول کمی
بیشتر از طول فرش انتخاب می کنند و

ادامه مطلب  

مرمت پارگی کنار فرش  

توضیحاتی در رابطه با مرمت پارگی کنار قالی بخش اولمرمت پارگی کنار قالیدر
پارگی کنار قالی 3 طرف قسمتی که مرمت می گردد، فرش قرار دارد و طرف دیگر
آن شیرازه است. در این نوع پارگی، بعد از چله کشی و گذاشتن چند چله به
منظور شیرازه، القاج (پود کشی) می کنند. در این حالت، بهتر است پود کشی به
صورت منفصل و در یک طرف قالی انجام گیرد که بعد از پود کشی آن را به کارگاه
وصل می کنند و بعد هر سه گوشه آن را از نخ چله اضافی تمیز می کنند و گره
های اضافی آن را درآورده و

ادامه مطلب  

مرمت پارگی کنار فرش  

توضیحاتی در رابطه با مرمت پارگی کنار قالی بخش اولمرمت پارگی کنار قالیدر
پارگی کنار قالی 3 طرف قسمتی که مرمت می گردد، فرش قرار دارد و طرف دیگر
آن شیرازه است. در این نوع پارگی، بعد از چله کشی و گذاشتن چند چله به
منظور شیرازه، القاج (پود کشی) می کنند. در این حالت، بهتر است پود کشی به
صورت منفصل و در یک طرف قالی انجام گیرد که بعد از پود کشی آن را به کارگاه
وصل می کنند و بعد هر سه گوشه آن را از نخ چله اضافی تمیز می کنند و گره
های اضافی آن را درآورده و

ادامه مطلب  

مرمت پارگی کنار فرش  

توضیحاتی در رابطه با مرمت پارگی کنار قالی بخش اولمرمت پارگی کنار قالیدر
پارگی کنار قالی 3 طرف قسمتی که مرمت می گردد، فرش قرار دارد و طرف دیگر
آن شیرازه است. در این نوع پارگی، بعد از چله کشی و گذاشتن چند چله به
منظور شیرازه، القاج (پود کشی) می کنند. در این حالت، بهتر است پود کشی به
صورت منفصل و در یک طرف قالی انجام گیرد که بعد از پود کشی آن را به کارگاه
وصل می کنند و بعد هر سه گوشه آن را از نخ چله اضافی تمیز می کنند و گره
های اضافی آن را درآورده و

ادامه مطلب  

تحقیق قالیبافی  

تحقیق قالیبافی

سابقه تاریخی قالیبافی
مواد و مصالح قالیبافی
شناخت قالی
اجزاء قالی
انواع قالی
تکنیک بافت قالی
وسایل و ابزار قالیبافی
ابزار فارسی بافی
دار قالیبافی
چله کشی
نقشه قالی
انواع نقشه قالی
گلیم بافی
کجوبندی
تعداد صفحه 20 ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

تحقیق قالیبافی  

تحقیق قالیبافی

سابقه تاریخی قالیبافی
مواد و مصالح قالیبافی
شناخت قالی
اجزاء قالی
انواع قالی
تکنیک بافت قالی
وسایل و ابزار قالیبافی
ابزار فارسی بافی
دار قالیبافی
چله کشی
نقشه قالی
انواع نقشه قالی
گلیم بافی
کجوبندی
تعداد صفحه 20 ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

تحقیق قالیبافی  

تحقیق قالیبافی

سابقه تاریخی قالیبافی
مواد و مصالح قالیبافی
شناخت قالی
اجزاء قالی
انواع قالی
تکنیک بافت قالی
وسایل و ابزار قالیبافی
ابزار فارسی بافی
دار قالیبافی
چله کشی
نقشه قالی
انواع نقشه قالی
گلیم بافی
کجوبندی
تعداد صفحه 20 ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

تحقیق قالیبافی  

تحقیق قالیبافی

سابقه تاریخی قالیبافی
مواد و مصالح قالیبافی
شناخت قالی
اجزاء قالی
انواع قالی
تکنیک بافت قالی
وسایل و ابزار قالیبافی
ابزار فارسی بافی
دار قالیبافی
چله کشی
نقشه قالی
انواع نقشه قالی
گلیم بافی
کجوبندی
تعداد صفحه 20 ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

ما کریمیم  

امروز افطار دیدم که کفش ها پاشون رو فراتر گذاشته اند و آمده اند تا روی قالی دوم جا خوش کرده اند. باخودم گفتم احتمالا افطاری چیزی بیشتر از افطاری های سابقه. ما معمولا عادت داریم که وقتی قراره چیزی بیشتر تو مسجد بدن فامیلای یک عده اولا خبردار بشن بعد هم یک عده ای از خدا بی خبر با کفش موظفن که رو قالی ها مزین کنن. کفش زنه رو مثل بار قبل پرت کردم پایین تا عبرت بشه. بعد رفتم این طوری شروع کردم: "خانوما" با خودم گفتم شبیه گداها شد. بعد ادامه دادم: &qu

ادامه مطلب  

ما کریمیم  

امروز افطار دیدم که کفش ها پاشون رو فراتر گذاشته اند و آمده اند تا روی قالی دوم جا خوش کرده اند. باخودم گفتم احتمالا افطاری چیزی بیشتر از افطاری های سابقه. ما معمولا عادت داریم که وقتی قراره چیزی بیشتر تو مسجد بدن فامیلای یک عده اولا خبردار بشن بعد هم یک عده ای از خدا بی خبر با کفش موظفن که رو قالی ها مزین کنن. کفش زنه رو مثل بار قبل پرت کردم پایین تا عبرت بشه. بعد رفتم این طوری شروع کردم: "خانوما" با خودم گفتم شبیه گداها شد. بعد ادامه دادم: &qu

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >