رهبر کره‌ شمالی: سلاح هسته‌ای با این همه دردسر ارزشی ندارد  

اقتصادنیوز: مسئول بخش رسانه‌ای ریاست جمهوری کره‌ جنوبی به نقل از آقای کیم جونگ اون اعلام کرده است: «اگر در جریان مذاکرات با ایالات متحده آمریکا اعتماد متقابل حاصل شود و به جنگ و تخاصم میان دو کشور پایان داده شود دیگر داشتن سلاح هسته‌ای با این همه دردسر و مشکلات ارزشی ندارد.» [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بر دوستي نه ارزد آن که ادب ندارد  

بـر دوستـــــی نــه ارزد، آن کـــه ادب ندارد آدم نمی تــــوان گفــت، اصــل و نسب ندارد نــام و نشـــــان هـــر کس، باشد معــــرف او مقبــــــول خــــاطرم نیست، زبــده لقب ندارد در کشور که ماهیم، دشـــواری ها زیاد است افـــــــراد بی شمــــاری، نــانی به شب ندارد ما بنـــده ایم و بنـدیم، یک بر دیگر چه لافیم آزاده اســت شخصــــی، دســــت طلب ندارد ســـرویس زندگانی، سوی عــــدم روان است افســوس عمــــر رفتـــــه، رو بر عقب ندارد یـــ

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمندی هس

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

 

بهت خیابان است وانواع پری ها دلگیرم از حال وهوای دلبری هااین شهر هم جنس غم ما را ندارداینجا پر است از دیگری از دیگری ها عطر سلامی را که شاعر گفته چندیست نشنیدم از گل های سرخ روسری هاتغییر کرده نوع چاه و گرگ و یوسف حب برادر گونه! بغض خواهری هاچشم زمین بر دست های آسمان نیست قد میکشیم از ریشه  ی ناباوری هاقرنی که آهن پاره ها را دوست داردرونق ندارد فوت و فن زرگری ها پس کوچه های تنگ! پس توهای کوچک آغوش های جابجای مادری ها !یک قاب

ادامه مطلب  

 

بهت خیابان است وانواع پری ها دلگیرم از حال وهوای دلبری هااین شهر هم جنس غم ما را ندارداینجا پر است از دیگری از دیگری ها عطر سلامی را که شاعر گفته چندیست نشنیدم از گل های سرخ روسری هاتغییر کرده نوع چاه و گرگ و یوسف حب برادر گونه! بغض خواهری هاچشم زمین بر دست های آسمان نیست قد میکشیم از ریشه  ی ناباوری هاقرنی که آهن پاره ها را دوست داردرونق ندارد فوت و فن زرگری ها پس کوچه های تنگ! پس توهای کوچک آغوش های جابجای مادری ها !یک قاب

ادامه مطلب  

 

بهت خیابان است وانواع پری ها دلگیرم از حال وهوای دلبری هااین شهر هم جنس غم ما را ندارداینجا پر است از دیگری از دیگری ها عطر سلامی را که شاعر گفته چندیست نشنیدم از گل های سرخ روسری هاتغییر کرده نوع چاه و گرگ و یوسف حب برادر گونه! بغض خواهری هاچشم زمین بر دست های آسمان نیست قد میکشیم از ریشه  ی ناباوری هاقرنی که آهن پاره ها را دوست داردرونق ندارد فوت و فن زرگری ها پس کوچه های تنگ! پس توهای کوچک آغوش های جابجای مادری ها !یک قاب

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.
وی که
در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح
کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم.
سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه
شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانم

ادامه مطلب  

احمق  

همیشه حماقت یک پله از ما بالاتر است .وقتی من از من حرف میزنم ، در واقع این ماده است که از ماده میگویید .این صدایی است که هیچ جا شنیده نمی شود .این مانند نجوای  سنگی است برای ریگ ها....صدایی که با آن من ، مرا صدا میزند ،همان صدایی ایست که در دل آبشار ها نهفته است ،ندایی است که اقیانوس برای  آسمان سر می دهد و آسمان  بی آنکه چیزی بشنود برای صحرا می غُّرد ....اینکه من دلم پدرم را میخواهد ،همانی ایست که چوب برای شاخه میخواهد.اینکه من همیشه می پندار

ادامه مطلب  

❤️  

❤️مردی با این نشانه ها هرگز به شما خیانت نمی کند❤️❣️1. او سپاسگزار شماستاگر همسرتان شکرگزار شما باشد، نشان دهنده آن است که او از رابطه عاطفی خود رضایت و اعتماد به نفس کافی را دارد. ❣️2. او صادق استاگر همسرتان فرد صادقی است که تمام حرف هایش را با شما در میان می گذارد، از اعتماد خود به او شک نکنید.❣️3. راز نگفته ای میان شما وجود نداردزمانی که همسرتان با شما سر مسائلی چون پول، بدهی یا حتی مشکلاتی که با پدر و مادرش دارد صحبت می کند، در واقع ب

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

چرا مسلمانان از امکانات کفار استفاده می کنند؟  

سوال: چرا ما مسلمان ها از چیز هایی که کفار درست می کنند، مثل تلفن، ماشین و ...استفاده می کنیم؟ مگر اونها دشمن ما نیستند؟ و آیا مگر دشمن رسول الله (ص) نیستند؟ خوب این که ما از این وسایل  استفاده می کنیم آیا محبت به الله  و محمد (ص) است؟ یا نه؟ چون ما داریم چیزی رو استفاده میکنیم که دشمن ما ساخته؟ آیا این منافاتی با اصول دوستی حقیقی،  ندارد؟پاسخ: ما مسلمانان وظیفه داریم در اعتقادات و احکام فقط از الله و رسولش پیروی کنیم و از دشمنان اسلام و حر

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

اولمرت: اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد  

 ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم برای مقابله نظامی با ایران اذعان کرد و گفت اسرائیل توان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد.وی که در کنفرانس روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در نیویورک شرکت کرده بود، تصریح کرد: «ما آنچه در سوریه انجام دادیم را در ایران نمی‌توانیم انجام دهیم. سوریه نسبتا نزدیک است و تمام تاسیسات هسته‌ای آن تنها در یک سازه خلاصه شده بود. بنابراین، وقتی نابود شد، تمام توانمند

ادامه مطلب  

(Digital Millennium Copyright Act (DMCA  

قانون کپی رایت هزاره دیجیتال (Digital Millennium Copyright Act (DMCA قانون حق تکثیر ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. این قانون به منظور پیاده‌سازی دو معاهده WCT و WPPT سازمان جهانی مالکیت فکری به تصویب رسید و بخشی از عنوان هفدهم قانون مدون ایالات متحده (United States Code) محسوب می‌شود. متعاقباً تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان رسانه‌های دیجیتال (Digital Media Consumers' Rights Act (DMCRA)) که بخشی از آن در قالب قانون

ادامه مطلب  

(Digital Millennium Copyright Act (DMCA  

قانون کپی رایت هزاره دیجیتال (Digital Millennium Copyright Act (DMCA قانون حق تکثیر ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. این قانون به منظور پیاده‌سازی دو معاهده WCT و WPPT سازمان جهانی مالکیت فکری به تصویب رسید و بخشی از عنوان هفدهم قانون مدون ایالات متحده (United States Code) محسوب می‌شود. متعاقباً تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان رسانه‌های دیجیتال (Digital Media Consumers' Rights Act (DMCRA)) که بخشی از آن در قالب قانون

ادامه مطلب  

مثلا....  

بر آستان جانان، گر سر توان نهادن؛رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم ......دقیقا همین قدر سر در گم و پر ابهام و تردید....فردا نوشت: چقدر دلم شمال می خواد، دل تنگم به دریا .....( اصلی هم ربطی ندارد به استوری های همنورد جانمان  از سفر انزلی و نه عکس  .. )

ادامه مطلب  

مثلا....  

بر آستان جانان، گر سر توان نهادن؛رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم ......دقیقا همین قدر سر در گم و پر ابهام و تردید....فردا نوشت: چقدر دلم شمال می خواد، دل تنگم به دریا .....( اصلی هم ربطی ندارد به استوری های همنورد جانمان  از سفر انزلی و نه عکس  .. )

ادامه مطلب  

مثلا....  

بر آستان جانان، گر سر توان نهادن؛رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم ......دقیقا همین قدر سر در گم و پر ابهام و تردید....فردا نوشت: چقدر دلم شمال می خواد، دل تنگم به دریا .....( اصلی هم ربطی ندارد به استوری های همنورد جانمان  از سفر انزلی و نه عکس  .. )

ادامه مطلب  

مثلا....  

بر آستان جانان، گر سر توان نهادن؛رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم ......دقیقا همین قدر سر در گم و پر ابهام و تردید....فردا نوشت: چقدر دلم شمال می خواد، دل تنگم به دریا .....( اصلی هم ربطی ندارد به استوری های همنورد جانمان  از سفر انزلی و نه عکس  .. )

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است با چهار کیفیت عالی  

دانلود فیلم ثبت با سند برابر است
ژانر: کمدی| اجتماعی
سال تولید: 1395
سال انتشار: 1396
بازیگران: امین حیایی ، محمدرضا شریفی‌ نیا ، نیوشا ضیغمی ، مجید صالحی ، الهام حمیدی، سحر قریشی ، پوریا پورسرخ ، مهران رجبی و...
کارگردان: بهمن گودرزی 
 
خلاصه داستان: همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیمیشن و ...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1